koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

BANKOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW


Nazwa ksiazki :
BANKOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

Autor : ANDREAS DAHMEN, PHILLIP JACOBI
Liczba stron : 240
Wydawnictwo : CEDEWU
ISBN : 83-87885-27-4


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 61.16
Oszczędzasz : 6.17 zł ( 10.09 % )

Nasza cena : 54.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
WPROWADZENIE
Nic nie jest tak pewne jak proces zmian. Jesteśmy świadkami prze¬chodzenia do społeczeństwa informatycznego i dynamicznego rozwo¬ju nowych rynków, jak np. w Azji Południowo-Wschodniej oraz wzro¬stu wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. Tego rodzaju zmiany stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Muszą one wdrażać nowe technologie, wejść na nie opanowane jeszcze rynki i zrestrukturyzowaæ całe łańcuchy tworzenia wartości. Trudność pole¬ga na tym, iż musi to byæ przeprowadzone w warunkach niebywałego przyspieszenia procesów innowacyjnych, skrócenia cyklu życia pro¬duktów i często niewystarczającej akceptacji społecznej.
Banki natomiast, muszą nie tylko dokonaæ wewnętrznych zmian, ale również reagowaæ na zmiany dokonujące się w sektorze przedsię¬biorstw. Kredytując działalność gospodarczą ponoszą określone ryzy¬ko. Dlatego muszą umieæ odróżniać dobre projekty od złych. Zadanie to i tym samym bankowa obsługa przedsiębiorstw staje się coraz tru¬dniejsza.
Wzrostowi ryzyka w transakcjach kredytowych towarzyszy rosną¬cy nacisk na obniżenie marży procentowej. Nie tylko duże koncerny, ale także małe i średnie firmy przywiązują dzisiaj dużą wagę do zarżądzania finansowego mając świadomość, że koszty finansowania są istotnym elementem ogólnych kosztów przedsiębiorstwa. Ze wzglę¬dów efektywnościowych następuje centralizacja podejmowania decy¬zji finansowych. Często wydziały finansowe przedsiębiorstw funkcjo¬nują jako samodzielne ośrodki tworzenia zysków (profit center), wyko¬nujące zadania, które jeszcze niedawno realizowane były przez banki.
Zaostrzenie się konkurencji między bankami wpływa na wzmocnie¬nie pozycji negocjacyjnej klientów. Nadmierny rozwój bankowości (overbanking), z którym mamy do czynienia, stanowi z jednej strony re¬zultat ekspansji banków w latach 80., kiedy prawie wszystkie banki po¬stawiły na drobną wytwórczość jako swoją grupę docelową. Z drugiej zaś strony, jest to rezultat wejścia w najbardziej dochodowe nisze ryn¬ku finansowego instytucji pozabankowych.
W wyniku nasilania się walki konkurencyjnej o klientów o dobrym standigu płatniczym, w najbliższych latach należy liczyæ się z dalszym obniżaniem się dochodów odsetkowych. Sytuację banków pogarszają jeszcze niekorzystne trendy rynkowe opisane w rozdziale drugim niniejszej książki. Podstawowe zadanie w zakresie bankowej obsługi przedsiębiorstw - znalezienie właściwej drogi pomiędzy krótko- i śre¬dniookresową optymalizacją dochodów a zapewnieniem możliwości osiągania dochodów w przyszłości - staje się przez to bardziej skom¬plikowane i trudniejsze. Z drugiej strony, pojawiają się jednak szanse, ponieważ przedsiębiorstwa mają ciągle nowe potrzeby, co stwarza możliwość oferowania im nowych produktów. Istotną rolę przy wcho¬dzeniu na nowe rynki odgrywa marketing w dziedzinie bankowości korporacyjnej. Do tej problematyki nawiązano w drugim, a w piątym rozdziale przedstawiono zagadnienia bankowej obsługi przedsię¬biorstw.
Banki, bądź ich pracownicy na stanowiskach kierowniczych, chcąc zdobyæ mocną pozycję w obsłudze bankowej podmiotów gospodar¬czych, muszą dobrze znaæ problematykę zarządzania finansami przedsiębiorstw i przyjąć ich potrzeby za punkt wyjścia do sporządzenia od¬powiedniej oferty produktowej, a także w swojej działalności dorad¬czej. Dlatego rozdział trzeci poświęcony został zadaniom i instrumen¬tom profesjonalnego zarządzania finansowego z punktu widzenia przedsiębiorstw.
Połączenie dotychczasowej pozycji na tradycyjnych rynkach ze zdo¬byciem nowych obszarów działalności nie jest możliwe bez finansowa¬nia długookresowego. Dlatego rozdział czwarty niniejszej książki po¬święcony jest problematyce finansowania długookresowego. Punkt ciężkości spoczywa na operacjach kredytowych, alternatywnych instru¬mentach finansowania oraz finansowaniu specjalnym i działalności do¬radczej banków. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę opłacalności transakcji w oparciu o przyszłe strumienie pieniężne. Ponadto przedsta¬wione zostały transakcje pośredniaące, które systematycznie zyskują na znaczeniu. Oprócz krótkiej prezentacji produktów przeanalizowano ich rolę w zapewnieniu przedsiębiorstwom dalszego rozwoju.
Produkty bankowe w zakresie finansowania stanowią rezultat łańcu¬cha tworzenia wartości w bankach w dziedzinie bankowości korporacyj¬nej. Metody zarządzania służące optymalizacji tworzenia wartości stano¬wią przedmiot rozważań w piątym rozdziale. Należy mieæ świadomość, że aby byæ konkurencyjnym na rynku nie wystaraą jedynie kompeten¬cje w zakresie produktów. Konieczne jest ponadto ukierunkowanie dzia¬łalności akwizycyjnej na zaspokojenie potrzeb tych klientów, do których bank może rzeczywiście dotrzeæ. Innymi słowy, chodzi o wykorzysta¬nie marketingu w procesie szeroko rozumianego zarządzania bankiem.
Poświęcając niniejszą książkę bankowej obsłudze przedsiębiorstw, omówiono w niej zagadnienia istotne dla przyszłości - a nie tylko trady¬cyjne operacje bankowe - w taki sposób, aby Czytelnik mógł skorzys¬taæ z proponowanych rozwiązań w swojej codziennej pracy.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101