koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

BANKOWOŚĆ NA ŚWIECIE I W POLSCE - stan obecny i tendencje rozwojowe


Nazwa ksiazki :
BANKOWOŚĆ NA ŚWIECIE I W POLSCE - stan obecny i tendencje rozwojowe

Autor : Praca zbiorowa pod red. Leokadii Oręziak i Bogusława Pietrzaka
Liczba stron : 320
Rok wydania : 2001
Wydawnictwo : INW OLYMPUS
ISBN : 83-87967-95-5


Termin realizacji :
24 godziny

Cena rynkowa : 56.23
Oszczędzasz : 2.28 zł ( 4.05 % )

Nasza cena : 53.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
BANKDWDŚĆ NA ŚWIECIE I W POLSCE STAN OBECNY I TENDENCJE ROZWOJOWE
WPROWADZNIE
Prezentowana książka poświęcona jest aktualnym tendencjom oraz perspektywom rozwoju bankowości na świecie i w Polsce.
Część pierwszą książki, dotyczącą funkcjonowania najważniejszych systemów bankowych w świecie oraz międzynarodowej współpracy w sferze bankowości, otwiera rozdział, w którym scharakteryzowano najważniejsze zjawiska rzutujące na działalność banków zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Szczególna uwaga została zwrócona na zjawisko globalizacji międzynarodowych rynków finansowych oraz na rozwój transgranicznych usług bankowych.
W kolejnych trzech rozdziałach części pierwszej scharakteryzowano systemy bankowe krajów odgrywających kluczową rolę w gospodarce światowej: Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz krajów Unii Europejskiej. System bankowy Stanów Zjednoczonych podlegał w minionych dziesięcioleciach istotnej ewolucji zarówno jeśli chodzi o zakres świadczonych usług, jak i możliwości ekspansji geograficznej. Nowe warunki rozwoju amerykańskiego systemu bankowego powstały w wyniku zniesienia w 1999 r., obowiązującej od ponad 60 lat ustawy Glass-Steagall Act. W ten sposób zlikwidowane zostały bariery w rozwoju bankowości uniwersalnej w Stanach Zjednoczonych.
Japonia jest krajem, który w latach 90. został dotknięty poważnym kryzysem w systemie bankowym. Ogromny zasięg tego kryzysu i duże fundusze publiczne, które trzeba było wydatkowaa w celu uzdrowienia
tego systemu, powinny bya ważnym ostrzeżeniem dla innych krajów. Btędy popełnione w polityce gospodarczej Japonii oraz niewłaściwy nadzór nad bankami wskazują, że kryzys w systemie bankowym może wystąpić także w krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej.
Na rozwój systemów bankowych w krajach Uni Europejskiej istotny wptyw wywiera fakt istnienia jednolitego rynku finansowego w ramach Unii. Konkurencja na tym rynku ulegta znacznemu nasileniu w wyniku pojawienia się od 1999 r. nowej waluty - euro. Szczególna uwaga w tym rozdziale zostata zwrócona na systemy bankowe Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, jako systemy krajów członkowskich o największym potencjale gospodarczym. Są to jednocześnie systemy o wielu specyficznych cechach, będących efektem dotychczasowego rozwoju tych systemów.
W rozdziale dotyczącym najważniejszych tendencji na rynku ustug bankowych scharakteryzowano istotę i uwarunkowania procesu konsolidacji banków. Ocenie poddano też zjawisko ekspansji banków zagranicznych i podejście do tej kwestü w polityce krajów uprzemysłowionych. W rozdziale tym zaprezentowano także wptyw postępu technicznego na działalność banków, w tym w szczególności rolę nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych.
Na zakończenie pierwszej części książki przedstawione zostaty główne kierunki rozwoju międzynarodowej współpracy w dziedzinie stabilizacji systemów bankowych. Wskazano tu na rolę, jaką może pełnić ta współpraca w dziedzinie zapobiegania pojawianiu się międzynarodowych kryzysów finansowych.
Drugą część książki poświęconą bankowości w Polsce otwiera rozdział, którego specyfika wyraża się w prezentacji systemu bankowego w naszym kraju w perspektywie porównawczej, pozwalającej na wyeksponowanie cech decydujących o jego unikatowym charakterze. Efektem prowadzonych tu rozważań jest wskazanie na konieczność wypracowania docelowej wizji systemu finansowego w Polsce, z odpowiednim miej-
scem i rangą w nim sektora bankowego, aktualnie najbardziej rozwiniętego segmentu tego systemu.
W sektorze bankowym rolę szczególną odgrywa bank centralny -Narodowy Bank Polski. Analiza dotycząca realizacji funkcji tego banku, jego celów oraz wynikających z nich zadań, realizowanych przy użyciu pozostających w dyspozycji NBP instrumentów (z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań działalności, zwłaszcza polityki pieniężnej) stanowi o charakterze treści następnego rozdziału.
Rozważania tu prowadzone tworzą obraz już dokonanych zmian oraz nakreślają zadania aktualnie realizowane i przewidziane do wykonania. Decydują one o spełnieniu typowych dla gospodarki rynkowej funkcji, z równoległym przygotowaniem się do działania w bankowych strukturach wspólno -europejskich, w szczególności Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
Oczywiście, do funkcjonowania w przyszłych układach i nowych uwarunkowaniach krajowych oraz zagranicznych musi bya również przygotowany sektor banków komercyjnych.
Charakteryzując ten sektor w kolejnym rozdziale książki, a także omawiając jego strukturę i czynności oraz zjawiska, procesy i tendencje towarzyszące jego rozwojowi, akcentuje się te problemy, których rozwiązanie staje się niezwykle istotne w związku z koniecznością uwzględnienia konkurencji z bankami zagranicznymi w naszym kraju oraz warunków funkcjonowania na zagranicznych rynkach finansowych, a także wymogów i kryteriów wspólnoeuropejskich oraz światowych.
Kontynuacją tego nurtu wywodów są rozważania w ostatnim rozdziale poświęconym wyzwaniom stojącym przed polskim systemem bankowym u progu XXI w. Obszar zagadnień tu analizowanych jest bardzo szeroki. W tym zamykającym książkę rozdziale wskazuje się zarówno na kształtowanie się tożsamości i misji banku, na nowe tendencje dotyczące innowacji w sferze usług, zarządzania oraz kontroli, jak i na strategie banków, a raczej holdingów finansowych na rynkach globalnych.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101