koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

DOSKONALENIE JAKOŚCI W BANKACH


Nazwa ksiazki :
DOSKONALENIE JAKOŚCI W BANKACH

Autor : KRZYSZTOF OPOLSKI
Liczba stron : 164
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CEDEWU
ISBN : 83-87885-28-2


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 48.53
Oszczędzasz : 0.58 zł ( 1.2 % )

Nasza cena : 47.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Rosnące znaczenie sektora finansowego w Polsce, będące efektem przeobrażeń następujących w całej gospodarce, spowodowało wzrost zapotrzebowania na usługi bankowe, zarówno ze strony podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych,
Istotne rozszerzenie portfela usług liderów rynku idące wraz z równoczesnym nas lad-cwnictwem pozostałych uczestników rynku usług bankowych sprawiło, że nastąpiło względne nasycenie potrzeb, a oferty podażowe poszczególnych banków bardzo upodob¬niły się. Stąd też aktualnie w walce bankowo Id ienta coraz istotniejszą ro\ę odgrywa już nie tyle oferta usługowa, co poziom i jakość świadczonych usług.
V\ferost konkurencji na rynku bankowym sprawia, iż jakość usług stała się podstawowym czynni lejem zdobywania przewagi konkurencyjnej, wyznaczającym pozycję rynkową banku. Równocześnie, jakość usług jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na postrzeganie banku przez klientów i -co jest tego konsekwencją- na jego wyniki finansowe. Zdobycie mocnej konkurencyjnej pozycji wymaga świadczenia przez banki usług o jakości wyższej niż oczelejwana, gdyż tylko w tym bowiem przypadku, jak potwierdzają wynikj badań, klient ma większą skłonność do dalszych zakupów produktów bankowych, a także mniejszą s Wonność do zmiany banku. Klient staje się - można powiedzieć za T. Anse Iłem -kluczem do sukcesu banku, osiąganym przez właściwe rozumienie jakości oraz skuteczną politykę zarządzania przez jakość.
Świadomość tego faktu jest już powszechna również w działalności polskich banków, na co wpływ miała nie tylko rosnąca konkurencja na rynku, ale również coraz liczniejsze pub-lil Obecna publikacja, letórą otrzymuje Czytelnik jest twórczym rozwinięciem dotychcza¬sowych rozważań i przemyśleń Autorów, Wadzie nacisk na problem doskonalenia jakości usług w banloch. Należy podlcreślić trafność i zasadność podjętej próbie maty lej, jako że na obecnym etapie rozwoju rynku usług bankowych w Fblsce często w działalności banków nie wystarczy już tylko lyztałtowanie świadomości i postaw projakościowych pracowników

banków oraz konstruowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością a należy podej¬mować działania mające na celu usprawnienie i podwyższane jakości usług, zapewniających klientom uzyskiwanie nowych, często nieoczelgwanych wartości. Niniejsza książka wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu i zapotrzebowaniu nawiedzę jak to robić,
Zawarto w niej, obok pogłębionych dotychczasowych wątków, głównie teoretycznych, (miejsce i rola jakości w reorganizacji firmy, podstawy teoretyczne i metodologiczne jakoś¬ci, istota zarządzania jakością, procesowe zarządzanie jakością) zupełnie nowe, o charak¬terze empirycznym i wdrożeniowym, prezentujące analizę wyników badań zreali¬zowanych w bankach oraz omawiające statystyczne metody kontroli procesu i pomiaru jakości usług bankowych,
Prze prowadzone przez zespół Krzysztofa Opolskiego dwa badania (wśród central oraz wśród oddziałów banków) pozwoliły na okresienie stopnia zaawansowania banków w Fblsce we wdrażaniu zasad zarządzania jakością. Diagnozowanie sytuacji objęło cztery obszary tematyczne: znaczenie jakości w zarządzaniu bankiem (na szczeblu centrali i oddziału), organizacja jakości, rola klientów wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu jakości oraz sposoby doskonalenia jakości, len u ni tatowy materiał umożliwił Autorom zidentyfikowanie niedomagań oraz wskazanie na niezbędne kierunki zmian w zarządzaniu jakością w polskich bankach.
Bardzo interesujące i przekonywujące są również zaproponowane przez Autorów metody analizy procesu zarządzania jakością. Ich istotną zaletą jest prostota, gdyż zostały oparte na podstawowych miarach statystycznych, co daje dużą szansę na szybkje wdrożenie ch do praktyki,
Pracę zamyka krótlcj rozdział, zdawałoby się, że odbiegający od głównego nurtu rozważań, a jednak niezwykle ważny w kształtowaniu jakości. Omówiono w nim cechy ety¬czne i moralne jalgrni winni charakteryzować się ludzie biznesu, co powinno być ich imper¬atywem moralnym i jaki to może mieć wpływ na jakość relacji z Idientem.
Praca napisana pod redakcją naukową i przy istotnym współautorstwie profesora Krzysztofa Opolskiego oparta została na bogatej literaturze przedmiotu, zarówno zagranicznej, jak i krajowej, a talcże na wieloletnich praktycznych doświadczeniach Autorów. Dzięki temu Czytelnik znajduje w niej obok rozważań teoretycznych również propozycje praktycznych rozwiązań. Praca charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym, oryginalnością i unilotowością zawartych w niej informacji, a talće dużymi walorami aplikacyjnymi. Może być przydatna dla pracowników banków, ale również przed¬stawcie I i innych instytucji finansowych, studentów, a także wszystkich zajmujących się pro b le matyką zarządzań ia jako ścią.
Z pełnym zatem przekonaniem o nowatorsIdm charakterze książki chciałbym Państwu ją zare korre ndować.
Prof. 2W. dr hob. Józef GarcznrcykCZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101