koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Finanse przedsiębiorstwa


Nazwa ksiazki :
Finanse przedsiębiorstwa

Autor : Praca zbiorowa pod redakcją Lecha Szyszko i Jana Szczepańskiego
Liczba stron : 532
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1482-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 70.4
Oszczędzasz : 13.45 zł ( 19.11 % )

Nasza cena : 56.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Wstęp

Część I
Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa

1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa
1.1. Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki
1.2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
1.3. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa
1.4. Kryteria oceny gospodarki finansowej
1.5. Gospodarka finansowa a system gospodarczy i finansowy
1.6. Obraz ruchu okrężnego kapitału i przemieszczania się wartości rzeczowych
1.7. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa

2. Przychody przedsiębiorstwa
2.1. Przychody ze sprzedaży
2.2. Pozostałe przychody operacyjne
2.3. Przychody finansowe

3. Koszty przedsiębiorstwa
3.1. Koszty a wydatki przedsiębiorstwa
3.2. Struktura kosztów, ich układ rodzajowy i kalkulacyjny
3.2.1. Koszty rzeczowe
3.2.2. Koszty pracy w przedsiębiorstwie
3.2.3. Koszty finansowe
3.2.4. Pozostałe koszty przedsiębiorstwa
3.3. Koszty stałe i zmienne, działanie dźwigni operacyjnej

4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa
4.1. Określenie nadwyżki ekonomicznej i finansowej
4.2. Zysk i jego funkcje
4.3. Podstawowe postacie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie
4.4. Wskaźniki zysku
4.5. Podział wyniku finansowego w przedsiębiorstwie

5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa
5.1. Zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne
5.2. Struktura kapitału, cechy i funkcje kapitału własnego i obcego
5.3. Elementarne metody finansowania
5.3.1. Samofinansowanie działalności
5.3.2. Samospłata
5.3.3. Kredytowanie bankowe
5.3.4. Dotowanie
5.3.5. Rynek finansowy jako źródło zasilania finansowego przedsiębiorstwa
5.3.6. Porównanie źródeł finansowania z rynku finansowego z innymi źródłami finansowania

6. Majątek przedsiębiorstwa
6.1. Majątek trwały i jego struktura
6.2. Problemy amortyzacji
6.3. Majątek obrotowy i jego struktura

7. Źródła finansowania majątku
7.1. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa a kapitały własne
7.1.1. Spółki kapitałowe
7.1.2. Przedsiębiorstwa państwowe
7.1.3. Przedsiębiorstwa jednoosobowe
7.2. Charakterystyka kapitałów obcych
7.2.1. Informacje ogólne
7.2.2. Charakterystyka szczególnych form pozyskiwania kapitału
7.3. Struktura kapitałów przedsiębiorstwa, działanie dźwigni finansowej
7.4. Struktura kapitałów a struktura kosztów przedsiębiorstwa, działanie dźwigni połączonej

8. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi i innymi instytucjami finansowymi
8.1. Podatkowe i niepodatkowe obciążenia na rzecz budżetu państwa, budżetów samorządowych i scentralizowanych funduszy celowych
8.2. Wpływ podatków bezpośrednich i pośrednich na działalność przedsiębiorstwa
8.2.1. Podatki bezpośrednie obciążające wynik finansowy przedsiębiorstwa
8.2.2. Podatek od towarów i usług oraz sposób jego funkcjonowania
8.2.3. Akcyza
8.2.4. Cła i należności celne

9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarką finansową przedsiębiorstwa
9.1. Elementy polskiego prawa dewizowego
9.2. Kursy walutowe
9.3. Ryzyko w handlu zagranicznym
9.4. Rozliczenia finansowe przedsiębiorstwa

10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa
10.1. Polityka fiskalna i monetarna jako elementy polityki finansowej
10.2. Rola i funkcje polityki fiskalnej
10.3. Rola i funkcje polityki monetarnej

11. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa
11.1. Pojęcie strategii i taktyki finansowej
11.2. Bierne i czynne operacje finansowe w przedsiębiorstwie

12. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
12.1. Skala zjawiska
12.2. Motywy podejmowania działań integracyjnych
12.3. Klasyfikacja działań integracyjnych
12.4. Formy transakcji fuzji i przejęć
12.5. Efektywność transakcji fuzji i przejęć
12.6. Przyczyny niepowodzenia integracji przedsiębiorstw

13. Planowanie finansowe
13.1. Planowanie tradycyjne
13.2. Technika budżetowa
13.2.1. Budżet dla celów planistycznych
13.2.2. Budżety dla celów kontroli
13.2.3. Planowanie finansowe oparte na kosztach normatywnych
13.3. Planowanie ośrodków odpowiedzialności
13.3.1. Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności
13.3.2. Planowanie finansowe stopy zwrotu
13.3.3. Planowanie nadwyżki wyniku na działalności operacyjnej
13.4. Planowanie strategiczne

14. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej konsekwencje dla sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw
14.1. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
14.1.1. Harmonizacja przepisów prawa finansowego dotyczących przedsiębiorstw z przepisami Unii Europejskiej
14.1.2. Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej
14.2. Wpływ wstąpienia do Unii Europejskiej na sytuację finansową polskich przedsiębiorstw


Część II
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

15. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej
15.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego według prawa bilansowego
15.2. Elementy sprawozdania finansowego
15.2.1. Bilans
15.2.2. Rachunek zysków i strat ( I. Kondratowicz)
15.2.3. Zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym
15.2.4. Rachunek przepływów pieniężnych
15.2.5. Informacja dodatkowa
15.3. Sporządzenie, zatwierdzenie, zbadanie i udostępnienie sprawozdania finansowego
15.4. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej dla celów analitycznych
15.4.1. Wskaźniki płynności
15.4.2. Wskaźniki sprawności działania
15.4.3. Wskaźniki zadłużenia (wypłacalności)
15.4.4. Wskaźniki rentowności

16. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa
16.1. Zmiany wartości pieniądza w czasie
16.1.1. Wartość przyszła
16.1.2. Wartość bieżąca
16.1.3. Strumienie płatności
16.1.4. Wybrane zagadnienia dotyczące stóp procentowych
16.2. Określenie i pomiar ryzyka
16.2.1. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe
16.2.2. Elementy teorii portfela papierów wartościowych
16.2.3. Model rynku kapitałowego

17. Koszty pozyskiwania kapitału
17.1. Wprowadzenie w problemy kosztów kapitału w przedsiębiorstwie
17.2. Koszt kapitału obcego
17.2.1. Koszt kredytu bankowego
17.2.2. Koszt obligacji
17.3.1. Koszt kapitału własnego
17.3.2. Koszt akcji uprzywilejowanych
17.3.3. Koszt zysków zatrzymanych
17.3. Koszt nowej emisji akcji zwykłych
17.4. Wpływ kosztu kapitału na strukturą źródeł finansowania
17.4.1. Średni ważony koszt kapitału
17.4.2. Krańcowy koszt kapitału
17.5. Optymalizacja struktury kapitału

18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa
18.1. Wycena obligacji
18.1.1. Wycena obligacji o stałym oprocentowaniu
18.1.2. Obliczenie stopy procentowej obligacji
18.1.3. Wycena obligacji zerokuponowych
18.1.4. Wycena obligacji o zmiennym oprocentowaniu
18.2. Wycena akcji
18.2.1. Wycena akcji uprzywilejowanych
18.2.2. Wycena akcji zwykłych
18.3. Kryteria oceny efektywności lokaty kapitału w inwestycje rzeczowe
18.3.1. Metody majątkowe
18.3.2. Metody porównań rynkowych
18.3.3. Metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych

19. Inwestycje rzeczowe
19.1. Istota i klasyfikacja inwestycji
19.2. Podstawowe czynniki wpływające na efektywność inwestycji
19.3. Szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji.
19.4. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
19.4.1. Metody proste
19.4.2. Metody dyskontowe
19.4.3. Metody dyskontowe a przewidywana stopa reinwestycji

20. Inwestycje w kapitał obrotowy
20.1. Finansowanie kapitału obrotowego cykl konwersji pieniądza
20.2. Strategia finansowania kapitału obrotowego
20.3. Źródła finansowania krótkoterminowego

21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa
21.1. Zarządzanie zapasami
21.2. Zarządzanie środkami pieniężnymi
21.3. Zarządzanie należnościami

22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa
22.1. Przesłanki restrukturyzacji
22.2. Cele restrukturyzacji
22.3. Metody restrukturyzacji
22.4. Skutki restrukturyzacji

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Aneks
Tablica A.1. Wartość przyszła
Tablica A.2. Wartość bieżąca
Tablica A.3. Wartość przyszła płatności przy wpłatach z dołu
Tablica A.4. Wartość przyszła płatności przy wpłatach z góry
Tablica A.5. Wartość bieżąca płatności przy wpłatach z dołu
Tablica A.6. Wartość bieżąca płatności przy wpłatach z góry
Skorowidz


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101