koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Historia gospodarcza powszechna


Nazwa ksiazki :
Historia gospodarcza powszechna

Autor : Jan Szpak
Liczba stron : 446
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1415-4


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 53.9
Oszczędzasz : 5.91 zł ( 10.96 % )

Nasza cena : 47.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Od Autora
Wprowadzenie

I. Przedmiot historii gospodarczej
1. Geneza i rozwój historii gospodarczej
2. Historia gospodarcza jako nauka
3. Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty
4. Źródła do historii gospodarczej

II. Periodyzacja historii powszechnej
1. Pojęcie periodyzacji
2. Ery historyczne
3. Periodyzacja praktyczna
4. Periodyzacja marksistowska
5. Periodyzacja stadiów rozwoju

III. Cykle rozwoju gospodarczego
1. Badania nad cyklami ekonomicznymi
2. Długie cykle Kondratiewa

Prehistoria

I. Początki cywilizacji ludzkiej epoka kamienna
1. Periodyzacja pradziejów
2. Ewolucja człowieka
3. Paleolit
4. Mezolit
5. Neolityczna rewolucja rolnicza

Starożytność

I. Gospodarka cywilizacji antycznych
1. Granice epoki
2. Rola systemu niewolniczego w gospodarce
3. Azjatycki sposób produkcji
4. Cywilizacje starożytnego Wschodu
5. Cywilizacja grecka i hellenistyczna
6. Imperium Rzymskie
7. Podsumowanie

Średniowiecze

I. Gospodarka europejska okresu wczesnego Średniowiecza (do końca X w.)
1. Charakterystyka przemian politycznych
2. Regres gospodarki (VVIII w.)
3. Symptomy ożywienia gospodarczego (VIIIX w.)
4. Geneza i istota gospodarki feudalnej
5. Podział stanowy społeczeństwa feudalnego

II. Gospodarka europejska w okresie rozkwitu Średniowiecza (XIXIII w.)
1. Główne rysy rozwojowe epoki
2. Rozwój sił wytwórczych
3. Odrodzenie gospodarki towarowej
4. Ekonomiczne konsekwencje wypraw krzyżowych
5. Rozwój miast europejskich
6. Rzemiosło miejskie
7. Handel średniowieczny
8. Początki banków i kredytu
9. Poglądy ekonomiczne w Średniowieczu

III. Schyłek Średniowiecza kryzys gospodarki europejskiej (XIVpołowa XV w.)
1. Główne procesy społeczno-polityczne
2. Kryzys XIV wieku
3. Sytuacja gospodarcza środkowej Europy

IV. Pozaeuropejskie ośrodki cywilizacji u schyłku Średniowiecza
1. Imperium Osmańskie
2. Cesarstwo Chińskie

Epoka genezy kapitalizmu (14501750). Początki gospodarki światowej

Istota kapitalizmu

I. Okres Renesansu ekspansja gospodarcza (14501600)
1. Główne rysy rozwojowe epoki
2. Ekonomiczne konsekwencje wielkich odkryć geograficznych
3. Ewolucja produkcji przemysłowej
4. Dysproporcje w rozwoju rolnictwa europejskiego
5. Wzrost potęgi gospodarczej Anglii

II. Gospodarka Europy w latach 16001750. Epoka depresji i przemian
1. Główne procesy polityczne i gospodarcze epoki
2. Holandia potęgą gospodarczą XVII w.
3. Anglia na drodze do kapitalizmu
4. Rozwój gospodarczy Francji
5. Zmiany gospodarcze w środkowowschodniej Europie

Zwycięstwo i ugruntowanie kapitalizmu (17501870)

I. Przemiany społeczno-polityczne w Europie i Ameryce (17501870)
1. Myśl polityczna Oświecenia
2. Rewolucja amerykańska (17761783)
3. Społeczno-ekonomiczne znaczenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej (17891799)
4. Epoka napoleońska (17991815)
5. Lata 18151871

II. Rewolucja przemysłowa w Anglii (17601830)
1. Istota przewrotu przemysłowego
2. Przesłanki rewolucji przemysłowej
3. Etapy przewrotu przemysłowego
4. Skutki rewolucji przemysłowej

III. Liberalizm gospodarczy teoria i praktyka
1. Fizjokratyzm
2. Angielska klasyczna ekonomia polityczna
3. Założenia liberalnej polityki gospodarczej
4. Zwycięstwo liberalizmu gospodarczego w Anglii
5. Hegemonia gospodarcza Anglii
6. Rozwój handlu światowego

IV. Industrializacja w Europie i w Stanach Zjednoczonych
1. Dalszy postęp techniczny
2. Rewolucja transportowa
3. Belgia pionier industrializacji na kontynencie
4. Rozwój gospodarczy Francji (18151870)
5. Gospodarka niemiecka do 1870 r.
6. Początki przemysłu w krajach środkowowschodniej Europy
7. Rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych (17831865)

V. Przemiany ludnościowe w XIX. Rewolucja demograficzna
1. Procesy ludnościowe w epoce przedprzemysłowej (do końca XVIII w.)
2. Istota i przyczyny rewolucji demograficznej
3. Konsekwencje eksplozji demograficznej

VI. Przemiany w rolnictwie w XIX w. Rewolucja agrarna
1. Przesłanki i istota
2. Techniczne aspekty rewolucji agrarnej
3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rewolucji agrarnej
4. Konsekwencje rewolucji agrarnej

VII. Charakterystyka kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (do 1870 r.)
1. Podstawy organizacyjno-prawne
2. Cykliczność rozwoju gospodarczego
3. Położenie klasy robotniczej i początki ustawodawstwa pracy
4. Związki zawodowe
5. Ruch socjalistyczny

Kapitalizm monopolistyczny (18701933)

I. Druga rewolucja przemysłowa (18701914)
1. Postęp techniczny i organizacyjny
2. Rozwój produkcji przemysłowej
3. Postęp w transporcie i komunikacji
4. Sytuacja w rolnictwie światowym
5. Społeczne następstwa nowej fazy industrializacji

II. Główne zjawiska i procesy gospodarcze okresu 18701914
1. Monopolizacja
2. Kapitał finansowy
3. Eksport kapitału
4. Kolonializm nacjonalizm
5. Nawrót do protekcjonizmu handlowego
6. Upowszechnienie systemu waluty złotej

III. Rozwój gospodarczy dawnych mocarstw (18701914)
1. Wielka Brytania
2. Francja
3. Rosja
4. Monarchia austro-węgierska

IV. Rozwój gospodarczy nowych mocarstwb
1. Rzesza Niemiecka (18711914)
2. Stany Zjednoczone Ameryki w latach 18651917
3. Japonia w epoce Meiji (18681912)
4. Nowe państwa rozwiniętej gospodarki

V. Gospodarka okresu pierwszej wojny światowej i powojenna odbudowa (19141923)
1. Wojna a gospodarka (do 1914 r.)
2. Ekonomiczne przyczyny wojny
3. Przebieg wojny
4. Charakter wojny
5. Gospodarka wojenna
6. Straty wojenne
7. Polityczne skutki wojny
8. Skutki wojny dla Europy Zachodniej
9. Wojna a gospodarka państw pozaeuropejskich
10. Reformy rolne w Europie Środkowej i Południowej
11. Inflacja w Europie
12. Inflacja i reformy walutowe w Niemczech

VI. Stabilizacja i wzrost gospodarki światowej (19241929)
1. Przesłanki stabilizacji gospodarki
2. Rozwój przemysłu
3. Złote lata gospodarki niemieckiej
4. Rozwój innych państw
5. Sztuczna prosperity

VII. Wielki kryzys gospodarczy (19291933)
1. Istota kryzysów gospodarczych epoki przemysłowej
2. Charakter kryzysu 19291933
3. Kryzys w przemyśle
4. Kryzys rolny
5. Kryzys w handlu międzynarodowym
6. Kryzys walutowy
7. Kryzys bankowy
8. Demograficzne i polityczne skutki wielkiego kryzysu

Gospodarka Związku Radzieckiego w latach 19171941
1. Rewolucje rosyjskie 1917 r.
2. Pierwsze reformy społeczno-polityczne
3. Wojna domowa i komunizm wojenny (lipiec 1918marzec 1921)
4. Nowa polityka gospodarcza (NEP)
5. ZSRR na drodze do totalitaryzmu i industrializacji
6. Pierwsza faza industrializacji (19281932)
7. Ekonomiczno-społeczne skutki kolektywizacji rolnictwa
8. Zaostrzenie polityki wewnętrznej
9. Druga i trzecia pięciolatka (19331941)
10. Ocena okresu 19171941

Kapitalizm kierowany (po 1933 r.). Druga wojna światowa (19391945)

I. Wychodzenie z kryzysu gospodarczego. Interwencjonizm państwowy (19331939)
1. Istota interwencjonizmu państwowego
2. New Deal w Stanach Zjednoczonych
3. Wielka Brytania po kryzysie
4. Francja pokryzysowa
5. Gospodarka niemiecka (19331939
6. Inne państwa faszystowskie

II. Świat w latach drugiej wojny światowej (19391945)
1. Ekonomiczne przesłanki wybuchu wojny
2. Przebieg wojny
3. Charakter wojny
4. Gospodarka wojenna Niemiec
5. Gospodarka wojenna Wielkiej Brytanii
6. Gospodarka wojenna Stanów Zjednoczonych
7. Gospodarka wojenna Związku Radzieckiego
8. Straty i zniszczenia wojenne
9. Powojenne urządzenie polityczne świata

Świat w dobie powojennej odbudowy gospodarczej i konfrontacji systemów politycznych (19451955)

I. Globalne problemy polityki i gospodarki światowej
1. Polityczny podział świata
2. Przemiany polityczne w krajach bloku radzieckiego
3. Pomoc międzynarodowa i nowy ład gospodarczy
4. Początki integracji gospodarczej Zachodu
5. Zimna wojna. Konflikty polityczne
6. Początki procesów dekolonizacyjnych

II. Gospodarka świata kapitalistycznego (19451955)
1. Stany Zjednoczone
2. Gospodarka europejskich państw zwycięskich
3. Gospodarka państw pokonanych

III. Gospodarka Związku Radzieckiego i krajów obozu wschodniego
1. Związek Radziecki
2. Przemiany gospodarcze i społeczne w Państwach bloku radzieckiego
3. Rozwój gospodarczy krajów demokracji ludowej w Europie

Świat w okresie współistnienia systemów politycznych (19561980)

I. Globalne problemy polityki i gospodarki światowej
1. Pokojowe współistnienie zbrojenia konflikty militarne
2. Rewolucja naukowo-techniczna
3. Przemiany w rolnictwie
4. Kryzys energetyczny
5. Zmiany w systemie finansowym i walutowym
6. Integracja gospodarcza
7. Zmierzch systemu kolonialnego

II. Kraje kapitalistyczne rozwiniętej gospodarki rynkowej
1. Sytuacja gospodarcza w latach 19551980
2. Stany Zjednoczone Ameryki (19551980)
3. Gospodarka rozwiniętych państw Europy Zachodniej (19551980)
4. Japoński cud gospodarczy (19501980)

III. Świat realnego socjalizmu
1. Przemiany polityczne w Związku Radzieckim
2. Dylematy polityczne państw realnego socjalizmu
3. Rozwój gospodarczy ZSRR (19561980)
4. Rozwój gospodarczy europejskich państw realnego socjalizmu (19561980)

IV. Kraje rozwijające się Trzeci Świat
1. Ogólne warunki rozwoju państw Trzeciego Świata
2. Próby rozwiązywania globalnych problemów Trzeciego Świata
3. Państwa nowo uprzemysłowione w Azji
4. Państwa nowo uprzemysłowione Ameryki Łacińskiej
5. Państwa naftowe

Świat w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmu (19811991)

I. Ogólne problemy polityki i gospodarki światowej
1. Nawrót zimnej wojny
2. Nowe tendencje w gospodarce światowej
3. Kryzys zadłużenia międzynarodowego

II. Rozwinięte państwa kapitalistyczne
1. Nowa rola Stanów Zjednoczonych
2. Wielka Brytania w dobie Margaret Thatcher (19791990)
3. Zjednoczenie Niemiec
4. Postępy integracji gospodarczej Europy Zachodniej
5. Japonia
Dalsza ekspansja ekonomiczna
Problemy dalszego wzrostu

III. Związek Radziecki i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Upadek realnego socjalizmu
1. Przemiany polityczne w ZSRR (19821991)
2. Polska droga do zmiany ustroju (19801989)
3. Upadek rządów partii komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
4. Ekonomiczne przesłanki upadku realnego socjalizmu
5. Gospodarka końcowej fazy Polski Ludowej

Fin de Sicle świat na przełomie XX w. i XXI w. (19922001)

I. Globalne problemy polityki światowej
1. Nowy układ sił politycznych
2. Nowa mapa Europy po 1989 r.
3. Dominacja Stanów Zjednoczonych

II. Główne problemy ekonomiczne świata
1. Globalizacja gospodarki światowej
2. Handel światowy
3. Światowy ruch kapitału
4. Światowe kryzysy gospodarcze
5. Główne strefy gospodarki światowej
6. Polaryzacja rozwoju gospodarczego świata
7. Główne mocarstwa ekonomiczne świata w końcu XX w.
8. Problemy i zagrożenia współczesnego świata


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101