koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Historia handlu międzynarodowego


Nazwa ksiazki :
Historia handlu międzynarodowego

Autor : Józef Sołdaczuk, Józef Misala
Liczba stron : 352
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1300-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 43.26
Oszczędzasz : 4.51 zł ( 10.43 % )

Nasza cena : 38.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Spis treści


Wprowadzenie

1. Gospodarka i handel międzynarodowy w starożytności
1.1. Ogólne warunki gospodarowania i początki handlu międzynarodowego
1.2. Wytwórczość i handel krajów Afryki Północno-Wschodniej, Azji Przedniej oraz doliny i delty Tygrysu i Eufratu
1.3. Daleki Wschód. Rola Indii i Chin w rozwoju gospodarczym i Handlu
1.4. Grecja i Rzym jako ośrodki handlu międzynarodowego basenu Morza Śródziemnego
1.5. Pierwsze ślady działalności gospodarczej i handlu międzynarodowego na ziemiach polskich
1.6. Ogólna ocena rozwoju gospodarczego i handlu międzynarodowego w starożytności
1.7. Początki doktryny ekonomicznej w starożytności

2. Handel międzynarodowy w średniowieczu
2.1. Upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego oraz przesunięcie centrum życia gospodarczego i handlu do Bizancjum
2.2. Rola Bizancjum po upadku Cesarstwa Zachodniego
2.3. Ekspansja militarna, gospodarcza i handlowa Arabów
2.4. Wyprawy krzyżowe oraz ich wpływ na handel międzynarodowy i gospodarkę średniowiecza
2.5. Handel na morzach Północnym i Bałtyckim. Hanza
2.6. Rozkład feudalizmu i jego główne przyczyny
2.7. Rozkład ekonomiczna średniowiecza

3. Handel międzynarodowy we wczesnych stadiach kapitalistycznego systemu wytwarzania
3.1. Wpływ handlu międzynarodowego na rozkład feudalizmu i wykształcanie się kapitalistycznego systemu wytwarzania
3.2. Wpływ odkryć geograficznych na handel międzynarodowy
3.3. Rozwój handlu zagranicznego Polski we wczesnych stadiach kapitalistycznego systemu wytwarzania
3.4. Merkantylizm jako doktryna ekonomiczna i systemy polityki handlowej wczesnej kapitalizmu

4. Rewolucja przemysłowa przełomu XVIII i XIX w. A międzynarodowy podział pracy i handel międzynarodowy
4.1. Rola Anglii w rewolucji przemysłowej, kształtowaniu międzynarodowego podziału pracy i rynku światowego w XIX w.
4.2. Ekspansja handlowa Anglii na rynkach świata a doktryna wolnego handlu A. Smitha i D. Ricardo
4.3. Industrializacja Europy kontynentalnej i Ameryki Północnej a doktryna i polityka protekcjonizmu wychowawczego
4.4. Handel zagraniczny i inne formy współpracy gospodarczej Polski z zagranicą w XVIII i XIX w.
4.5. Eksport kapitału a międzynarodowy podział pracy i rozwój handlu międzynarodowego

5. Międzynarodowy system walutowy złotej i jego rola w międzynarodowym obrocie towarowym i kapitałowym
5.1. Proces kształtowania się systemu waluty złotej
5.2. Zasady systemu waluty złotej
5.3. System waluty złotej a mechanizm płatności dewizowych
5.4. Kurs walutowy i kurs dewiz w systemie waluty złotej
5.5. Bilans płatniczy i mechanizm jego wyrównywania w systemie waluty złotej

6. Zmiany ekonomiczne, instytucjonalne i technologiczne XIX w. I ich wpływ na handel międzynarodowy
6.1. Rozwój przemysłowy oraz zmiany instytucjonalne w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej
6.2. Nierównomierny rozwój gospodarki kapitalistycznej i okresowe, cykliczne załamania koniunktury gospodarczej w skali światowej
6.3. Kontrowersje w teorii ekonomicznej wokół kryzysów XIX w.
6.4. Postęp techniczny i zmiana układu sił między najważniejszymi krajami kapitalistycznymi w ostatnim trzydziestoleciu XIX w.
6.5. Krajowe i międzynarodowe zrzeszenia przedsiębiorstw o monopolistycznym charakterze i ich wpływ na handel międzynarodowy
6.6. Nowa fala i nowy charakter protekcjonizmu

7. Ekonomiczne konsekwencje I wojny światowej dla systemu walutowego i międzynarodowej wymiany gospodarczej
7.1. Zmiany strukturalne i układu sił w produkcji przemysłowej świata w eksporcie towarów przemysłowych po I wojnie światowej
7.2. Załamanie międzynarodowej równowagi płatniczej i zmiana systemów walutowych
7.3. Wzrost kartelizacji międzynarodowej i jej wpływ na warunki, ceny i kierunki handlu międzynarodowego
7.4. Gospodarka i handel zagraniczny Polski po uzyskaniu niepodległości do wybuchu II wojny światowej

8. Wielki kryzys ekonomiczny lat trzydziestych i jego konsekwencje
8.1. Czynniki załamania koniunktury w USA w 1929 r.
8.2. Przeniesienie się kryzysu z USA do Europy Zachodniej
8.3. Wpływ kryzysu na kraje surowcowo-rolnicze
8.4. Kryzys lat trzydziestych a Polska
8.5. Załamanie wymiany wielostronnej i systemu waluty złotej
8.6. Nowa doktryna ekonomiczna kapitalizmu Johna M. Keynesa

9. Handel międzynarodowy i międzynarodowa polityka handlowa po II wojnie światowej
9.1. Globalne konsekwencje polityczne i ekonomiczne II wojny światowej
9.2. Zmiany strukturalne i zmiany układu sił w krajach rozwiniętego kapitalizmu
9.3. Kryzys bilansów płatniczych i luka dolarowa
9.4. Rozpad systemu kolonialnego
9.5. Polityka rozwiniętych krajów kapitalistycznych liberalizacji handlu międzynarodowego i obrotu kapitałowego

10. Polityka regionalnej integracji krajów rozwiniętych
10.1. Ekonomiczne i polityczne przesłanki integracji regionalnej Europy Zachodniej
10.2. Pierwsze próby integracji gospodarczej w ramach planu Marshalla
10.3. Europejska Wspólnota Węgla i Stali
10.4. Europejska Wspólnota Gospodarcza
10.5. Europejska Strefa Wolnego Handlu
10.6. Rozwój integracji zachodnioeuropejskiej w kierunku unii gospodarczej i walutowej
10.7. Problemy integracji zachodnioeuropejskiej na przełomie XX i XXI w. W świetle doświadczeń 50 lat jej rozwoju

11. Wzrost i załamania koniunktury gospodarczej po II wojnie światowej i jej wpływ na handel międzynarodowy i politykę ekonomiczną
11.1. Załamania koniunktury w pierwszym piętnastoleciu po II wojnie światowej
11.2. Wzrost gospodarczy i recesje wzrostu w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w dekadzie 1960-1970
11.3. Zmiany warunków gospodarowania i pojawiające się recesje połączone z inflacją w dekadzie 1970-1980
11.4. Zaostrzenie i globalizacja recesji w latach dziewięćdziesiątych

12. Problemy rozwoju, współpracy i handlu krajów rozwijających się
12.1. Dysproporcje w rozwoju między krajami wysoko i słabo rozwiniętymi i sposoby ich przezwyciężania
12.2. Próby przedsięwzięć integracyjnych krajów rozwijających się
12.3. Bariery wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się a handel zagraniczny
12.4. Rola kredytów, kapitału i zadłużenia zagranicznego w rozwoju gospodarczym krajów rozwijających się
12.5. Problemy rozwoju i wymiany zagranicznej krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI w.

13. Stosunki gospodarcze Europy Środkowej i Wschodniej z Zachodem w czasie dominacji ZSRR oraz w okresie transformacji po 1989 r.
13.1. Industrializacja i handel międzynarodowy krajów Europy Środkowej i Wschodniej w warunkach dominacji ZSRR
13.2. Konsekwencje forsowania industrializacji przy ekstensywnym typie rozwoju. Pierwsze próby reform gospodarczych
13.3. Nowe próby intensyfikacji współpracy gospodarczej krajów RWPG w latach 1967-1980 i ich załamanie
13.4. Sprzeczności rozwoju społeczno-gospodarczego krajów RWPG
13.5. Stosunki ekonomiczne Wschód-Zachód a rozwój gospodarczy krajów Europy Środkowej i Wschodniej
13.6. Odprężenia i ponowne napięcia w handlu Wschód-Zachód w latach siedemdziesiątych
13.7. Stosunki ekonomiczne Wschód-Zachód a reformy systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
13.8. Handel międzynarodowy i wzrost gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej po rozpadzie bloku radzieckiego

14. Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą od zakończenia II wojny Światowej do 1989 r.
14.1. Okres po II wojnie światowej czynniki determinujące rozwój handlu zagranicznego Polski
14.2. System instytucjonalny handlu zagranicznego i instrumenty polityki handlowej w okresie nakazowo-rozdzielczego systemu zarządzania gospodarką narodową
14.3. Etapy rozwoju handlu zagranicznego i zmiany miejsca Polski w międzynarodowym podziale pracy
14.4. Dynamika i tendencje rozwojowe w poszczególnych etapach
14.5. Znaczenie i tendencje rozwojowe innych formy współpracy gospodarczej z zagranicą

15. Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w okresie transformacji
15.1. Czynniki determinujące rozwój współpracy zagranicznej Polski w okresie transformacji
15.2. Miejsce Polski w międzynarodowym podziale pracy
15.3. Tendencje rozwojowe handlu zagranicznego
15.4. Rozwój innych form współpracy gospodarczej z zagranicą

16. Gospodarka światowa i handel międzynarodowy na przełomie XX i XXI w.

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101