koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

INFLACJA BAZOWA


Nazwa ksiazki :
INFLACJA BAZOWA

Autor : PRZEMYSŁAW WOŹNIAK
Liczba stron : 162
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-7178-283-8


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 65.34
Oszczędzasz : 8.59 zł ( 13.15 % )

Nasza cena : 56.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Rozdział I Wprowadzenie
Lata 90. przyniosły ogromny wzrost zainteresowania inflacją bazową. Wraz z położeniem nacisku na bezpośrednią kontrolę inflacji, wiele banków centralnych zauważyło potrzebę prac nad miarą wzrostu oen, Itfóra lepiej niż wskaźnik cen konsumpcyjnych, służyłaby ich celom. Na popularność bezpośredniego celu inflacyjnego wpłynęły głównie doświadczenia inflacyjne lat 70. i 80, po których możliwość kontrolowania stabilności inflacji stała się perspektywą bardzo atrakcyjną.
Przyjmowanie celu inflacyjnego jako bezpośredniego celu polityki monetarnej stawia przed władzami monetarnymi nowe problemy i wyzwania. Osiągnięcie celu inflacyjnego nakłada na nie obowiązek szczególnie dokładnego monitorowania presji inflacyjnych obecnych w gospodarce i właściwej oceny ich charakteru. W zdecydowanej większości krajów cel inflacyjny formułowany jest jako procentowy wzrost indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych, gdyż ten właśnie indeks liczony jest przez urzędy statystyczne najdokładniej, największym nakładem środków i jest zrozumiały dla podmiotów gospodarczych. Jako indeks odzwierciedlający koszt koszyka konsumpcyjnego przeciętnego obywatela z założenia informuje tylko
0 ruchach wąskiego wycinka cen w gospodarce, z reguły silnie podatnego na liczne szoki podażowe i odzwierciedlającego zmiany struktury oen względnych. Cenna dla władz monetarnych informacja o zmianach cen będących efektem presji popytowych w go spod arce jest w nim przesłaniana podaż owym i, w większości odwracalnymi, szokami okresowo zawyżającymi lub zaniżającymi „prawdziwą" inflację. Aby realizacja zamierzonego celu inflacyjnego była bardziej prawdopodobna, władze monetarne powinny posiłkować się inną niż wzrost cen konsumpcyjnych miarą inflacji. Wtedy będą w stanie lepiej odróżniać jednorazowe wstrząsy wskaźnika inflacji od wzrostu cen będącego symptomem nowego trendu i w odpowiedni sposób na nie reagować używając stosownych instrumentów. Miarą inflacji odpowiadającą tym wymaganiom jest właśnie inflacja bazowa, funkcjonująca expk;te jako pojęde w literaturze od początku lat 80., ale obecna konceptualnie w rozumowaniu ekonomistów dużo wcześniej.
Choć coraz częściej inflacja bazowa pojawia się w mediach, jest publikowana przez dużą grupę banków centralnych, a przez niektóre bardzo aktywnie wykorzystywana w polityce monetarnej, nie istnieje jedna definicja tego pojęcia. Próby modelowego podejścia do inflacji bazowej były kilkukrotnie podejmowane, jednak w ich wyniku nie wyłoniła się jedna „obowiązująca" definicja. Powstało ich kilka, często dość odległych od siebie. Co więcej, nie dostarczyły one konkretnych „operacyjnych" metod szacowania inflacji bazowej na potrzeby banków centralnych. Znana od lat 70. metoda obliczania inflacji bazowej przez wyłączanie energii i żywności poddawana była w ciągu ostatniej dekady nasilającej się krytyce. Coraz bardziej wyraźny stawał się rozdźwięk pomiędzy teoretycznymi pracami na temat inflacji bazowej, a możliwością jej obliczania do celów praltfycznych. Lukę tę wypełnił pod koniec lat 80.
1 w latach 90. szereg prac inspirowanych przez władze monetarne kilku krajów (głównie USĄ Kanady i Nowej Zelandii), opisujących nowe, pragmatyczne podejście do inflacji bazowej i zawierających do-Madny schemat szacowania jej szeregów. Metody te wykorzystują w większości rozmaite statystyczne algorytmy minimalizowania wpływu ruchów cen niestabilnych składników indeksu cen konsumpcyjnych. Są zwykle łatwe w użyciu, pozwalają otrzymywać bieżące szacunki inflacji bazowej równolegle z szacunkami inflacji rejestrowanej, ale mają również niemało wad. Cechą wspólną tych metod jest bowiem brak silnego umocowania w teorii ekonomii i płynące stąd problemyz interpretacją otrzymanych szeregów, a także wyborem jednej optymalnej metody
Rozdziat I
Mimo zgody co do niedoskonałości indeksu zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wśród ekonomistów nie ma obecnie jednomyślności w sprawie kształtu alternatywnej „bazowej" miary inflacji. Ponieważ samo pojęcie nie jest w literaturze ściśle zdefiniowane, najczęściej operuje się raczej opisem tego, co inflacja ta miałaby pokazywać i czego oczekuje się od niej, niż określoną rygorystyczną definicją wyprowadzoną z teorii. W tej sytuacji to raczej każda z rozlicznych metod liczenia inflacji bazowej definiuje pojęcie na swój sposób uwypuklając pewne pożądane cechy Te nieścisłości stanowią zwykle bardzo poważny problem dla władz monetarnych w krajach, w których zdecydowano się na szacowanie i posiłkowanie się inflacją bazową. Konieczność dokonania wyboru jednej spośród ogromnie licznej (i stale się powiększającej) grupy dostępnych metod, jest dla banków centralnych dużym wyzwaniem teoretycznym i praktycznym. Co więcej, jest prawie pewne, że przy braku jednolitej i powszechnie akceptowanej metodologii porównania i oceny decyzja o wyborze konkretnego wskaźnika inflacji bazowej może być kontestowana przez rynki finansowe i bardziej świadome podmioty gospodarcze. Podstawowym pytaniem w takiej sytuacji będzie zawsze pytanie: dlaczego ten, a nie inny wskaźnik został uznany za oficjalny? Będzie to tym samym pytanie o zakres przebadanej populacji szeregów inflacji bazowej, a takie kryteria i metodologię oceny W sytuacji dużych różnic definicji inflacji bazowej przyjętych przez różne banki na świecie, odpowiedź na to pytanie staje się kluczowa dla zapewnienia wiarygodności i przejrzystości całego reżimu polityki monetarnej (szczególnie w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego), a także dla sprawnej komunikacji z podmiotami gospodarczymi.
Dostrzegając ten problem, postawiłem sobie za zadanie stworzenie spójnej metodologii całościowej oceny, porównania i wyboru optymalnych szeregów inflacji bazowej. Celem nadrzędnym książki jest wykorzystanie tej metodologii do oceny szeregów bazowych obliczonych na podstawie danych polskich i tym samym znalezienie dobrego wskaźnika inflacji bazowej dla naszego kraju. Znalezienie takiej miary inflacji bazowej, która posiadałaby pożądane własności i dobrze wskazywałaby „prawdziwą" inflację, byłoby nie tylko dowodem na poprawność zastosowanej metodologii, ale przede wszystkim stanowiłoby potencjalnie ważny sygnał dla władz monetarnych w Polsce. Wybór optymalnego wskaźnika inflacji bazowej będzie bowiem testem dla wskaźników obecnie wykorzystywanych w Narodowym Banku Polskim. Analiza obejmie stosunkowo dużą populację szeregów inflacji bazowej. Znajdą się w niej również wskaźniki szacowane obecnie w NBP, co pozwoli na ich ocenę na tle reszty populacji.
Trafność wyboru wskaźnika inflacji bazowej może być zweryfikowana expoit przez przeanalizowanie sygnałów o tendencjach inflacyjnych, jakie wysyłał on do władz monetarnych, w zestawieniu z sygnałami wysyłanymi przez konwencjonalny wskaźnik inflacji rejestrowanej. Porównanie obu wskaźników, szczególnie w okresach dużej zmienności inflacji, a co za tym idzie, niepewności co do stanu fundamentalnych presji inflacyjnych, może okazać się najlepszym testem dla każdego z nich. W tej książce przeprowadziłem, w ograniczonym zakresie, również taką analizę, aby sprawdzić jak „poradził" sobie wybrany szereg inflacji bazowej w okresie zmiennej inflacji w latach 1998-2001.
Ponieważ głównym celem pracy jest znalezienie dobrego wskaźnika inflacji bazowej w warunkach polskich, duży nacisk położonyzostanie na praktyczny charakter analizy, a także możliwość ewentualnego wykorzystania jej wniosków w sferze polityki monetarnej. Dlatego też zdecydowałem, że w populacji analizowanych szeregów nie znajdą się szeregi oszacowane przy pomocy metod eko no metrycznych. Metody ekonometryczne implikują bowiem szereg negatywnych, z punktu widzenia prowadzenia polityki monetarnej, cech, takich jak: wrażliwość wyników na zmianę próby czy konieczność weryfikacji historycznych obserwacji w odpowiedzi na nowe dane. Co więcej, zwykle metody te są wysoce s param et ryzowane i dlatego staje się mało prawdopodobne, by w czasie rzeczywistym dostarczały wiarygodnych dowodów na istotne zmiany w procesie inflacyjnym.
Woźniak - Infacja bazcwa
Drugim powodem, dla którego populacja analizowanych szeregów bazowych zostanie ograniczona do metod statystycznych, jest powszechne w literaturze przed mi ot u przekonanie (które podzielam), że mierzenie inflacji bazowej jest w istode problemem statystycznym, polegającym na estymacji długookresowego trendu zmian cen. Wobec tego, wszelkie konkretne koncepcje oparte na strukturalnych modelach ekonometrycznych są tylko wyrazem jednego z bardzo wielu możliwych sposobów interpretacji nieprecyzyjnego pojęcia, jakim jest inflacja bazowa, pozbawionym ponadto cech, które czyniłyby je atrakcyjnymi dla władz monetarnych. W części teoretycznej znajdzie się jednakże szczegółowy opis dwóch podstawowych koncepcji teoretycznych inflacji bazowej.
Dalsza część pracy skomponowana jest w następujący sposób. W rozdziale 2 przedstawione zostały skrótowo koncepcje inflacji w ekonomii i ewolucja poglądów na jej temat, atalęże pojęcie inflacji bazowej. Rozdział 3 przybliża genezę inflacji bazowej. Sięgam w nim do modeli krzywej Phillipsa oraz hipotezy naturalnej stopy Friedmana i Phelpsa, aby wyją śnić teoretyczne źródła pojęcia. Rozdział 3 zawiera też szczegółowe omówienie modelu Otto Ecksteina, który po raz pierwszy w rygorystyczny sposób wprowadził do literatury ekonomicznej pojęcie inflacji bazowej, a także dużo późniejszego modelu Quaha-Vaheya, który wywarł istotny wpływ na współczesne myślenie o inflacji bazowej.
Jak zaznaczyfem wcześniej, w książce koncentruję się na pralitycznym aspekcie analizy inflacji bazowej. Istotną częścią tej analizy będzie przegląd statystycznych metod szacowania inflacji bazowej w rozdziale 4. Dołożyłem wszelkich starań, aby przegląd ten był możliwie kompletną i aktualną syntezą informacji z rozmaitych publikacji i źródeł (m.in. stron internetowych banków centralnych), a jednocześnie zaproponowałem kilka nowych wariantów tych metod nigdzie nie wymienianych do tej poryw literaturze. Rozdział L zawiera charakterystykę inflacji bazowej od strony pożądanych cech i postulatów wysuwanych w jej kierunku. Przypominam w nim uzasadnienie wykorzystani a inflacji bazowej w polityce monetarnej, a także opisuję właściwości inflacji bazowej atrakcyjne z punktu widzenia władz monetarnych. Właściwości te są podstawą do sformułowania kryteriów oceny szeregów inflacji bazowej, Itfóre są kluczowym elementem następującej w drugiej części pracy analizy empirycznej.
Rozdział ć stanowi wstęp do empirycznej oceny szeregów bazowych i prezentuje statystyczną charakterystykę danych wykorzystywanych później w analizie. W rozdziale 7 przedstawiłem szczegółową ocenę szeregów bazowych każdej z 5 podstawowych metod statystycznych. Uwzględnienie wielu wariantów założeń dotyczących tych metod, a także różnych wartości parametrów, dało w rezultacie populację równą kilkudziesięciu tysiącom szeregów. Cała populacja została poddana analizie z wykorzystaniem przedstawionych wcześniej kryteriów, na dynamicznie zdefiniowanych próbach i przy wprowadzeniu wielu zmiennych kontrolnych, co pozwoliło na zbadanie stabilności wyników i ich wrażliwości na zmianę podstawowych założeń. Rozdział 8 zawiera podsumowanie i wnioski. W rozdziale tym zastanawiam się również nad przydatnością inflacji bazowej w polityce monetarnej w warunkach polskich, patrząc na szo-Ig jakie dotknęły ją w latach 1998-2000, przez pryzmat optymalnego szeregu inflacji bazowej wybranego w drodze analizy empirycznej w poprzednim rozdziale.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować prof. Wojciechowi Maciejewskiemu za dużą pomoc i wsparcie, jakiego udzielił mi przy pisaniu książki, a talęże prof. Markowi Dąbrowskiemu oraz prof. Włodzimierzowi Siwińskiemu za wnikliwe recenzje i wiele cennych uwag. Pragnę też podziękować ING Bankowi Śląskiemu SA za ufundowanie stypendium naukowego w latach 2000-2001 oraz CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych za wsparcie moich dwuletnich badań nad inflacją bazową w Polsce, których wyniki zostały przedstawione w niniejszej książce.
Przemysław Woźniak

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101