koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

INFLACJA, BEZROBOCIE A POLITYKA MONETARNA


Nazwa ksiazki :
INFLACJA, BEZROBOCIE A POLITYKA MONETARNA

Autor : ROBERT M. SOLOW, JOHN B. TAYLOR
Liczba stron : 128
Oprawa : A5 miękka
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-23-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 38.5
Oszczędzasz : 2.75 zł ( 7.14 % )

Nasza cena : 35.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Benjamin M. FriedmanZwiązek między inflacją cenową a realną sferą gospodarki znajdował się w centrum zainteresowania makroekono-mistów przez większą część minionego stulecia. Związek ten stanowi! także jedno z najważniejszych, albo wręcz najważniejsze zagadnienie w procesie tworzenia polityki monetarnej. Co więcej, poglądy tak ekono¬mistów, jak i decydentów podlegały zasadniczym zmianom na przestrzeni lat, nawet w odniesieniu do spraw tak podstawowych jak ta, jak naprawdę w tej kwestii zachowuje się gospodarka oraz czym może i powinna zajmowaæ się polityka monetarna.
Obecnej praktycznie każdy, kogo interesuje realizacja polityki mone¬tarnej przyznaje, że działalność banku centralnego może mieæ - i częs¬to ma - wptyw zarówno na inflację, jak i na wielkości dotyczące sfery realnej, takie jak produkt krajowy, zatrudnienie i poziom dochodów. Współczesna makroekonomia określiła dobrze znane warunki, przy których taki wpływ nie miałby miejsca - czyli warunki, przy których poli¬tyka monetarna wpływałaby tylko na ceny, pozostawiając bez zmian wartości sfery realnej - ale czym innym jest określić te warunki i wyjaśnić, w jaki sposób zapewniæ neutralność polityki monetarnej, a czym innym - wierzyæ, że warunki te mogą naprawdę zaistnieæ w które¬jś ze znanych nam gospodarek. W efekcie napięcie spowodowane przez łączny efekt, jaki działalność banku centralnego wywiera na inflację i jed-nocześnie na produkt krajowy czy bezrobocie, stanowi z reguty problem zasadniczy, ilekroæ dyskusja nad polityką gospodarczą skupia się na poli¬tyce monetarnej.
Jeśli ograniczymy się jednak do stwierdzenia, że polityka pieniężna ma wptyw zarówno na inflację, jak i na wyniki sfery realnej, to dokonu¬jemy znacznego uproszczenia i nie doceniamy trudności, jakie stoją przed tymi, którzy o tej polityce decydują. Dwukierunkowa zależność między polityką monetarną a zachowaniami w gospodarce jest proce¬sem rozłożonym w czasie. Niektóre skutki dziatań banku centralnego występują wcześniej, inne - później. Niektóre z nich są trwale, inne -tylko przejściowe. Niektóre zaś mogą nawet byæ przejściowe, ale trwają wystarczająco dtugo, aby politykom i ludności (nie wspominając już o naukowcach próbujących wnioskowaæ na podstawie danych empirycznych) wydawało się, że są trwale. Owa dynamika zmian jest na tyle złożona i nie do końca zrozumiała, że sprawia szczególne trudności twórcom polityki monetarnej; w systemie demokratycznym powinni oni bowiem odzwierciedlaæ poglądy społeczeństwa na to, co jest uważane za dobro publiczne.
Głównym powodem, dla którego poglądy na sposoby rozwiązywania tej sprzeczności i innych z nią związanych podlegają ciągłej ewolucji, jest fakt, że ogromnie trudno jest precyzyjnie określić jakie naprawdę pro¬cesy zachodzą w obszarze podlegającym decyzjom polityki monetarnej. Makroekonomia nie jest nauką laboratoryjną. W celu poznania, która z konkurencyjnych hipotez jest słuszna nie można powtórzyæ doświad¬czenia; można jedynie wnioskowaæ na podstawie obserwacji ogranic¬zonej liczby rzeczywistych zdarzeń zachodzących w warunkach dalekich od kontrolowanych warunków laboratoryjnych. Stąd te same zachowa¬nia gospodarki - te same recesje, inflacje, te same reakcje gospodar¬cze nie tylko na działania banku centralnego, ale także na zmiany podatkowe, ruchy cen środków trwałych, zmiany kursów walutowych,skoki cen ropy naftowej i niezliczone inne zjawiska, zachodzące równole¬gle - mogą byæ interpretowane na bardzo różne sposoby. Co więcej, obiektywne cechy otoczenia gospodarczego także podlegają zmianom. Nawet jeśli ekonomiści mogliby przedstawiæ politykom poprawny opis, w jaki sposób konkretne posunięcie banku centralnego wptynęto na inflację i na sferę realną w danym momencie, zmiany zachodzące z upływem czasu w strukturze gospodarki, rynkach finansowych, otwarciu gospo¬darki na przepływ towarów i kapitału, w rozwiązaniach prawnych i w codziennej praktyce gospodarczej spowodowałyby, że ów opis bardzo szybko statby się nieaktualny.
Opracowania przedstawione przez Roberta Solowa i Johna Taylora w czasie pierwszego sympozjum im. Alvina Hansena, poświęconego poli¬tyce państwa, odnoszą się do praktycznych problemów stojących przed polityką monetarną Stanów Zjednoczonych. Tempo szybkiego wzrostu inflacji z kilkunastu poprzednich lat, które budzito powszechny niepokój, znacznie się zmniejszyło. Rozwój gospodarczy od czasu zakończenia ostatniej recesji byt trwały, choæ niezbyt szybki. Zarówno zatrudnienie, jak i bezrobocie osiągnęły poziom, który w przeszłości często powodował wzrost cen. W tych warunkach przed twórcami polityki państwa stoją zarówno szanse, jak i niebezpieczeństwa, a poziom niepewności - nie tylko co do szczegółów, ale także co do samych pod¬staw dotyczących zachowania gospodarki i wpływu polityki monetarnej - jest jak zwykle wysoki. Jak zatem powinien zachowaæ się bank cen¬tralny? Celem przedstawionych opracowań oraz następującej po nich dyskusji była pomoc w rozwiązaniu tego ważnego zagadnienia polityki państwa.


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101