koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Kodeks pracy. Komentarz


Nazwa ksiazki :
Kodeks pracy. Komentarz

Autor : redakcja: Ludwik Florek Tadeusz Zieliński, Ryszard Celeda, Ewa Chmielek-Łubińska, Anna Hintz, Andrzej Kijowski, Elżbieta Szemplińska, Barbara Wagner
Liczba stron : 1452
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2005
Wydawnictwo : Dom Wydawniczy ABC
ISBN : 83-7416-292-9


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 1.1
Oszczędzasz : 1.1 zł ( 100 % )

Nasza cena : 0.00 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Przedmowa
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
KOMENTARZ DO USTAWY - KODEKS PRACY
Wykaz skrótów
Komentarze do kodeksu pracy
Podręczniki prawa pracy
DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I. Przepisy wstępne
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział Ilb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III. (skreślony)
DZIAŁ DRUGI. STOSUNEK PRACY
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Umowa o pracę
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z pra-wem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, miano-wania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
DZIAŁ TRZECI. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział la. Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział IIla. Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
Literatura
DZIAŁ CZWARTY. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Obowiązki pracownika
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV. Regulamin pracy
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
DZIAŁ PIĄTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
Literatura
DZIAŁ SZÓSTY. CZAS PRACY
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział III. Okresy odpoczynku
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI. Praca w porze nocnej
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta
Literatura
DZIAŁ SIÓDMY. URLOPY PRACOWNICZE
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II. Urlopy bezpłatne
Literatura
DZIAŁ ÓSMY. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
Literatura
DZIAŁ DZIEWIĄTY. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III. Dokształcanie
Rozdział IIla. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
Literatura
DZIAŁ DZIESIĄTY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagro-żenia dla zdrowia lub życia
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII. Szkolenie
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsię-biorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
DZIAŁ JEDENASTY. UKŁADY ZBIOROWE PRACY
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy
Literatura
DZIAŁ DWUNASTY. ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
Rozdział III. Sądy pracy
DZIAŁ TRZYNASTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA
DZIAŁ CZTERNASTY. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
DZIAŁ CZTERNASTYa. (uchylony)
DZIAŁ PIĘTNASTY. PRZEPISY KOŃCOWE
Skorowidz rzeczowy

CZYTAJ WIECEJ RECENZJE


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101