koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Konsolidacja a efektywność banków w Polsce


Nazwa ksiazki :
Konsolidacja a efektywność banków w Polsce

Autor : KINGA STĘPIEŃ
Liczba stron : 216
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-63-0


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 49.14
Oszczędzasz : 3.15 zł ( 6.41 % )

Nasza cena : 45.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Praktyka gospodarcza ostatnich kilkunastu lat XX w oraz początku XXI w. dowodzi wyraźnie, że sektor finansowy,
w tym także bankowy staje się jednym z głównych obszarów dokonywania transakcji konsolidacyjnych (fuzji i
przejęć) na świecie. Ich liczba i wartość świadczą o tym, że należy on obecnie do najszybciej konsolidujących się
zarówno
w państwach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się, określanych jako emerging markets. Pod koniec dekady
lat 90. XX w. fuzje i przejęcia z udziałem instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie
stanowiły około 30% wszystkich tego rodzaju transakcji, zaś w 2000 r. z ogólnej wartości transakcji wynoszącej
około 3,5 bln USD, 216 mld USD przypadało na sam sektor bankowy, który pod tym względem uplasował się na
trzecim miejscu po sektorze telekomunikacji oraz usługach medialnych. Największe transakcje fuzji i przejęć
zainicjowane poza Europą obejmowały takie podmioty jak: Citigroup, Schroders, Banamex1; Dai-Ichi-Kangyo
Bank, Fuji Bank, Industrial Bank of Japan2; Chase Manhattan, JP Morgan, Robert Fleming3; zaś w Europie były to
fuzje m.in. Hongkong Shanghai Banking Corporation Holdings, CCF oraz Banque Hervet4; Hypovereinsbanku i
Banku Austria5; National Westminster i Royal Bank of Scotland6; Barclays i Wollwich7 oraz Banco Santander
Central Hispano, Banespa i Banca Serfin8.
W 2003 r. łączna wartość transakcji fuzji i przejęć zarówno na świecie, jak i w Polsce zmniejszyła się, a spadek ten
dotyczył także udziału fuzji i przejęć sektora finansowego w ogólnej wartości transakcji. Jak wynika z raportu
międzynarodowej agencji ratingowej Fitch, rok 2004 na nowo ukształtuje bankową scenę w Europie, która dojrzała
do następnej fali konsolidacji. Spowodowane recesją gospodarczą wewnętrzne działania restrukturyzacyjne podjęte
w bankach europejskich, zostały niemalże zakończone. Banki posiadają wystarczającą kapitalizację oraz funkcjonują
w poprawiającym się otoczeniu makroekonomicznym. Także specjaliści z firmy doradczej A.T. Kearney przewidują,
że relatywnie niski poziom koncentracji sektora bankowości detalicznej w większości krajów europejskich będzie
sprzyjał procesom fuzji i przejęć.
Tendencje i procesy zachodzące w rozwiniętych sektorach bankowych występują
w coraz większym stopniu również na rynkach wschodzących. Kwestia połączeń i fuzji przedsiębiorstw bankowych
dążących do poprawy konkurencyjności należała do najważniejszych problemów bankowości polskiej w latach 90.
XX w. i z pewnością nadal stanowić będzie integralny element przemian strukturalnych sektora bankowego w
Polsce. Ranga tego zjawiska wynikała z wielkich wyzwań, stojących przed polskimi bankami w perspektywie
otwierania się krajowego systemu bankowego na konkurencję zagraniczną, potrzeby skonsolidowania
rozdrobnionego sektora oraz podejmowania przez poszczególne banki działań na rzecz zwiększenia
konkurencyjności. Obecnie, w sytuacji, w której europejskie instytucje finansowej są największymi zagranicznymi
inwestorami w bankach w Polsce, transakcje fuzji i przejęć pomiędzy nimi będą niewątpliwie wywierały wpływ na
kształt sektora bankowego w Polsce.
Tendencje do koncentracji w sektorze bankowym są, w najogólniejszym ujęciu, następstwem dostosowywania się
przedsiębiorstw bankowych do nowych warunków ekonomicznych, wśród których za najważniejsze uznaje się:
globalizację, postępujący proces zanikania granic narodowych w działalności gospodarczej, procesy deregulacji i
liberalizacji oraz postęp techniczny. Procesy te w istotny sposób przyczyniły się do wzrostu konkurencji na rynku
usług bankowych na skutek wejścia na ten rynek nowych podmiotów: banków krajowych, innych pośredników
finansowych (tj. firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, fundusze inwestycyjne, firmy wydające karty płatnicze),
niektórych instytucji niefinansowych (tj. koncerny samochodowe, firmy wysyłkowe, portale finansowe).
W literaturze konsolidacja sektora bankowego jest pojmowana szeroko i uwzględnia całokształt procesów przejęć
oraz połączeń, których efektem powinno być ogólnie pojęte wzmocnienie konkurencyjności banku. W związku z
tym, w niniejszej pracy konsolidacja
w sektorze bankowym rozumiana jest jako przejęcia oraz połączenia banków komercyjnych,
w których badany bank występuje w roli przejmującego, nabywającego, inkorporującego inny bank lub też
inicjującego połączenie lub przejęcie.
U podstaw decyzji o konsolidacji zwykle leży kilka motywów oraz wysokie oczekiwania. W sektorze bankowym
najistotniejsze z nich to osiągnięcie synergii operacyjnej, poprawa efektywności działania, dywersyfikacja
działalności oraz eliminacja konkurencji. Współczesne badania dotyczące konsolidacji banków europejskich
wskazują, że banki w krajach UE nie identyfikują swego strategicznego celu jako „wielkości dla samej wielkości”,
lecz koncentrują uwagę przede wszystkim na kwestii efektywności, kontroli kosztów oraz poprawie wartości dla
akcjonariuszy. Należy także zaznaczyć, że operacjom konsolidacyjnym często towarzyszą wysokie, niedoszacowane
koszty oraz nadmiernie optymistyczne prognozy co do efektów, które w istocie powodują brak wystąpienia
zakładanych korzyści lub tylko częściowe ich urzeczywistnienie.
Przedmiotem niniejszej publikacji jest przedstawienie problematyki konsolidacji baków na tle zmian zachodzących
we współczesnym sektorze bankowym, z perspektywy teoretycznej oraz skutków tego procesu dla efektywności
uczestniczących w nim banków w Polsce. O ile bowiem stosunkowo szeroko analizuje się zjawisko fuzji i przejęć
banków
na gruncie teoretycznym i empirycznym w literaturze zachodniej, o tyle w piśmiennictwie polskim problem
konsolidacji banków nie zajmuje wiele miejsca. Sporadycznie pojawiające się dostępne źródła dotyczą, w stopniu
fragmentarycznym, wybranych zagadnień z zakresu konsolidacji banków. Daje się zauważyć wyraźny niedostatek
analiz przyczyn, przebiegu oraz przede wszystkim skutków fuzji i przejęć banków dla ich kondycji oraz struktury
całego sektora bankowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest być może fakt, że procesy konsolidacyjne w polskim
sektorze bankowym charakteryzują się dużym stopniem złożoności, co jest spowodowane nakładaniem się na siebie
kilku trendów restrukturyzacji sektora bankowego w postaci prywatyzacji, połączeń banków oraz udziału kapitału
zagranicznego. Wydaje się jednak, że w świetle realnych procesów w bankowości, zarówno w krajach wysoko
rozwiniętych, jak i w krajach które przeprowadziły transformacje gospodarczą, uzasadnionym jest badanie tej
problematyki w przypadku sektora bankowego w Polsce, zwłaszcza, że dotychczasowy stan badań można uznać za
niewystarczający.
Punktem wyjścia do prowadzonych rozważań i ważnym zarazem czynnikiem, który wpłynął na wybór tematu
niniejszej książki, jest istniejąca niejednoznaczność wyników analiz co do efektów konsolidacji banków, szczególnie
jeśli chodzi o zmiany w obszarze efektywności. Konsolidacja na rynkach bankowych jest uzasadniana teoretycznie
poprzez różne modele, takie jak model korzyści skali, model zakresu sług oraz różnorodne synergie operacyjne
wynikające z oszczędności związanych ze skalą działania, bardziej zróżnicowaną ofertą produktów oraz wzrostem
efektywności. Z analiz Instytutu Finansów Europejskich (Uniwersytet Walijski w Bangor) wynika, że potrzeba
poprawy efektywności oraz kreowania wartości dla akcjonariuszy będzie w coraz większym stopniu wpływała na
kształt strategii banków europejskich. W związku z oddziaływaniem różnorodnych sił nastąpi radykalna
restrukturyzacja branży bankowej w ciągu następnych lat. O ile presja na koszty i inne kategorie implikują działania
w kierunku konsolidacji branży, badania empiryczne do dzisiaj nie dostarczają jednoznacznych, silnych wniosków
odnośnie korzyści w obszarze efektywności z fuzji i połączeń banków. Dlatego też warto podjąć próbę oceny
efektów konsolidacji w sektorze bankowym w Polsce, które według analityków z Międzynarodowego Funduszu
Walutowego mogą okazać się tym bardziej słabsze od oczekiwanych ze względu na warunki makrootoczenia,
stosunkowo niewielki wzrost oraz duży stopień niepewności.
Niniejsza praca skupia się zatem na problematyce połączeń banków w kontekście efektywności. Jest to pole
badawcze, które z pewnością zasługuje na zainteresowanie m.in. ze względu na wagę tematu, relatywnie niski
stopień zbadania zagadnienia w odniesieniu do banków w Polsce, jak również istniejącą niejednoznaczność efektów
konsolidacji banków na świecie. Powyższe czynniki skłoniły do postawienia tezy, że konsolidacja może pozytywnie
wpływać na efektywność uczestniczących w niej banków. Głównym celem badawczym pracy jest zatem próba
oceny wpływu zjawiska konsolidacji w sektorze bankowym w Polsce na efektywność uczestniczących w niej
podmiotów. Formułując tytuł niniejszej książki oraz nakreślając jej koncepcję, podjęto próbę chociaż częściowego
wypełnienia luki w tym obszarze, zdając sobie jednocześnie sprawę z trudności, które wiążą się z pracą o charakterze
teoretycznym, deskryptywnym oraz empirycznym zarazem.
Do analizy wybrano lata 1997-2003 ze względu na fakt, iż nasilenie się procesów fuzji i przejęć nastąpiło od 1997 r.,
oraz że w chwili realizacji części badawczej pracy dostępne były dane finansowe do 2003 r. włącznie. Do badania
wpływu konsolidacji na efektywność działania poszczególnych banków zostanie wykorzystane podejście
nieparametryczne – metoda Data Envelopment Analysis. Poza wieloma zaletami, które szerzej zostaną omówione w
rozdziale metodycznym, metoda ta jest niedoceniona w Polsce i może stanowić atrakcyjną alternatywę dla
powszechnie wykorzystywanych analiz z użyciem wskaźników finansowych. Zostaną przeprowadzone badania
empiryczne efektywności działania próby 20 największych pod względem aktywów banków komercyjnych w
Polsce. Celem badań jest porównanie osiąganej efektywności banków połączonych z pozostałymi bankami
komercyjnymi w sektorze bankowym w Polsce w kontekście jej ewentualnej poprawy lub pogorszenia. Zastosowany
zostanie także indeks Malmquista wykazujący bliskie związki ze wspomnianą metodą oraz obrazujący zmiany
całkowitej produktywności badanych obiektów w poszczególnych latach.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale 1 zostały omówione zagadnienia dotyczące charakteru
współczesnych gospodarek rynkowych oraz wpływ procesów liberalizacji, deregulacji i globalizacji na
funkcjonowanie współczesnych banków. Uwaga została poświęcona także kwestii sprawności sektora bankowego i
jej determinant w warunkach postępującej globalizacji.
W rozdziale 2 zidentyfikowano specyficzne cechy konkurencji w sektorze bankowym umieszczone w szerszej
perspektywie teorii ekonomicznych. Podjęto także próbę przedstawienia pojęcia konkurencyjności, pozycji
konkurencyjnej, zdolności konkurencyjnej. oraz czynników determinujących konkurencyjność banków.
Rozdział 3 w całości jest poświęcony omówieniu zjawiska konsolidacji, przyczyn leżących u jej podłoża,
spodziewanych efektów, a także kosztów i ryzyka związanego z niepowodzeniem operacji połączeniowych. W
literaturze przedmiotu zostało wskazanych i omówionych szereg korzyści z fuzji i przejęć banków, które stanowią
jednocześnie przyczyny podejmowania tego rodzaju działań. Praktyka konsolidacyjna pokazuje, że motywacja
skłaniająca banki do podejmowania przejęć lub połączeń jest złożona i skomplikowana. Na podstawie studiów
literatury wydaje się, że spośród różnego rodzaju motywów zidentyfikowanych przez znawców problematyki, na
znaczeniu zyskują w ostatnim czasie motywy techniczne i operacyjne. Argumentacja dotycząca fuzji i przejęć
banków oraz prognozy dalszej konsolidacji np. na rynku europejskim opierały się na przekonaniu, że większy
rozmiar banku jest konieczny dla jego funkcjonowania na integrującym się rynku. I o ile udział w rynku i
zróżnicowanie są rzeczywiście w tym kontekście istotne, o tyle inne ważne uzasadnienie fuzji i przejęć banków
odnosi się do możliwych oszczędności kosztów oraz poprawy efektywności działania.
W ramach analizy przyczyn i korzyści konsolidacji omówione i sklasyfikowane zostały główne jej motywy oraz
modele, będące rezultatem dostosowywania się teorii ekonomicznych do potrzeb fuzji i przejęć banków. Uwagę
poświęcono modelowi korzyści skali, modelowi zwiększania zakresu działalności oraz koncepcji zjawiska synergii,
która stanowi bodaj jedną z najczęściej przytaczanych przyczyn konsolidacji.
Jednym z niemniej istotnych elementów operacji konsolidacyjnych jest trafna identyfikacja i oszacowanie kosztów
związanych z daną transakcją. W praktyce połączeniowej problem ten jest często marginalizowany, co prowadzi w
rezultacie do nadmiernie optymistycznej oceny przedsięwzięcia. Z uwagi na znaczenie elementu kosztowego
zagadnieniu temu poświęcono osobny podrozdział.
W związku z niejednoznacznymi rezultatami badań dotyczących konsolidacji omówiono główne wątki tego
zagadnienia oraz kontrowersje wokół niego. Zakres literatury zagranicznej, w której omówione zostały wyniki
studiów i badań efektów konsolidacji banków jest bardzo szeroki. Pomimo tego, nie udało się dotychczas wyciągnąć
jednoznacznych wniosków odnośnie powodzenia czy korzyści z fuzji i przejęć banków. W wielu publikacjach
kwestionuje się, czy zakładane zyski, korzyści skali, synergie operacyjne lub oszczędności kosztów urzeczywistniają
się w zbadanych dotychczas przypadkach. Należy jednak zauważyć, że istnieją także pewne symptomy poprawy
gorszych wyników i ociągania korzyści z konsolidacji.
W rozdziale 4 przedstawiono ogólną charakterystykę przebiegu procesu konsolidacji w krajach Europy Zachodniej,
w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii. W rozdziale tym poświęcono również uwagę procesowi konsolidacji
banków w Polsce. Opisano związki procesu prywatyzacji z fuzjami i przejęciami banków oraz główne typy procesu
konsolidacji w sektorze bankowym w Polsce. Konsolidacja banków w Polsce jest procesem o większym stopniu
złożoności niż w krajach wysoko rozwiniętych z uwagi na konieczność zbudowania najpierw całego sektora
bankowości komercyjnej, a w następstwie jego sprywatyzowania. Po burzliwym okresie rozwoju sektora bankowego
na początku lat 90. XX w., w którym utworzono wiele małych banków prywatnych oraz wyodrębniono ze struktury
NBP 9 banków komercyjnych, konieczne stało się konsolidowanie nadmiernie rozproszonej bankowości. Procesowi
temu towarzyszyły także motywy poprawy konkurencyjności, restrukturyzacji nieefektywnych banków
państwowych, spółdzielczych i prywatnych oraz ekspansja kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w Polsce.
Rozdział 5 jest w całości poświęcony stronie metodycznej pracy. Przedstawia główne założenia nieparametrycznej
metody do badania efektywności, określanej w literaturze nazwą Data Envelopment Analysis (DEA), a także zalety i
wady narzędzia.
Metoda DEA umożliwia porównywanie poszczególnych banków wewnątrz systemu bankowego oraz transgraniczne
studia nad produktywnością banków w różnych krajach.
W przypadku banków, które połączyły swoje zasoby, może stanowić wygodne narzędzie
w analizie oceny działań zarządu związanych z wykorzystaniem potencjału nowo powstałej struktury. Efektywność
sektora bankowego ma fundamentalne znaczenie zarówno dla właścicieli oraz władz banków (np. w kontekście fuzji
banków), jak i dla nadzoru bankowego. Wskazane zatem jest, aby podejście to było również szerzej stosowane do
badania sektora bankowego w Polsce.
W rozdziale przedstawiono także ogólną charakterystykę procedur taksonometrii, ich klasyfikacje i rodzaje oraz
etapy postępowania w przypadku aglomeracyjnych metod grupowania służące do oceny efektywności działania
banków.
W rozdziale 6 omówiono rezultaty przeprowadzonych badań efektywności wybranych banków oraz interpretację
otrzymanych wskaźników efektywności i produktywności. Praca została zakończona wnioskami płynącymi z części
teoretycznej i deskryptywnej oraz badań własnych.
Należy zaznaczyć, że realizacja tematu napotkała poważne utrudnienia przede wszystkim ze strony banków w
udostępnianiu jakichkolwiek informacji, w tym nawet sprawozdań finansowych. Stąd, w celu zapewnienia
jednolitego panelu danych, oparto się na danych zawartych w rankingu „Najlepsze banki” Gazety Bankowej oraz
„50 największych banków w Polsce” miesięcznika „Bank”. Równie wyraźne bariery napotkano w pozyskiwaniu
informacji z banków, które brały udział w procesie konsolidacji, o planach konsolidacyjnych, zakładanych efektach
oraz sposobach ich wdrażania. Informacje wewnętrzne uzyskano w nielicznych tylko przypadkach, takich jak Bank
Millennium i Kredyt Bank SA.
Omawiane w książce zagadnienia pochodzą z obszaru bankowości, zarządzania, mikroekonomii, statystyki. Dlatego
też może być wykorzystana jako materiał wspierający edukację ekonomiczną. Publikacja adresowana jest do
studentów kierunków ekonomicznych, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień współczesnej
bankowości. Pozycja ta może stanowić również lekturę dla pracowników naukowych wyższych uczelni
ekonomicznych, szczególnie katedr finansów i bankowości oraz pracowników banków i pozostałych instytucji
finansowych. Istotnym fragmentem pracy jest jej empiryczna część, która może służyć w dostarczaniu teoretycznych
podstaw wiedzy o stosowanych współcześnie metodach badawczych oraz stanowić przykład implikacji tychże metod
w konkretnej analizie.


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101