koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele


Nazwa ksiazki :
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele

Autor : Praca zbiorowa pod red. EWY BALCEROWICZ
Liczba stron : 236
Rok wydania : 2002
Wydawnictwo : CASE
ISBN : 83-7178-283-7


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 54.89
Oszczędzasz : 6.94 zł ( 12.64 % )

Nasza cena : 47.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Szczególną cechą polskiej gospodarki okresu transformacji jest relatywnie duża - na tle innych krajów regionu - liczba małych i średnich przedsiębiorstw (w żargonie ekonomicznym w skrócie nazywanych MSP) i ich znaczący udział w tworzeniu dochodu narodowego i zatrudnieniu w gospodarce. Małe i średnie przedsiębiorstwa1, których jest 1813 tys., stanowią aż 99,8% całej populacji przedsiębiorstw w Polsce2, zatrudniają 65,6% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw3, tworzą 45,9% produktu krajowego brutto. W grupie MSP szczególną pozycję zajmują przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające do 5 pracowników, które przyjęło się w literaturze ekonomicznej nazywaa mikroprzed-siębiorstwami4. Jest ich - jak wynika z naszych badań - 1 566 tys.5 i tworzą one miejsca pracy dla 2,46 mln osób, czyli dla 28,8% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw6. W rzeczywistości liczba zatrudnionych w najmniejszych firmach jest dużo większa, ponieważ należałoby do niej dodaa większość zatrudnienia nielegalnego, którego wielkość GUS szacuje na 885 tys. osób.7
Tak znacząca rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce wywołuje rosnące zainteresowanie tym sektorem ze strony polityki gospodarczej. Sprzyja mu w szczególności zwiększająca się od 1999 r. i bardzo wysoka stopa bezrobocia, ponieważ małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce słusznie przypisuje się szczególną rolę w generowaniu nowych
1 Za małe przyjęło się uznawaa przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób, za średnie - od 50 do 249 osób.
2 Dane dla 1999 r. (najnowsze dostępne) i o przedsiębiorstwach prywatnych (czyli bez państwowych); chodzi o przedsiębiorstwa tzw. aktywne (czyli czynne), stąd jest to liczba mniejsza niż liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON. Dane nie obejmują sekcji: rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo. Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2000 r., Polska Agencja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2001 r.
3 Bez rolnictwa.
4 Zamiennie używać będziemy określenia najmniejsze przedsiębiorstwa.
5 Bez firm działających w sekcjach: rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo, pośrednictwo finansowe; stan na koniec 2000 r. Zob. rozdział 1, tabela 1-1.
6 Tak jak poprzednio bez rolnictwa i leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa, ale z pośrednictwem finansowym. Pomijamy tu dodatkowo dwie sekcje: edukacja i ochrona zdrowia, mimo że są tam mikroprzedsiębiorstwa prywatne (razem w dwóch sekcjach jest ich prawie 106 tys.), łącznie zatrudniające 140 tys. osób (zob. tabele 1-1 i 1-6 w Aneksie do rozdziału 1). Jednakże wobec ogromnej przewagi w obu jednostek budżetowych, nie można obu tych sekcji braa tu pod uwagę (ponieważ nie zalicza się ich do sektora przedsiębiorstw). Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw pochodzą z Rocznika Statystycznego RP, GUS, Warszawa 2001, tabela 5 (154).
7 Szacunek dla 2000 r. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2001, przypis do Tablicy 4 (153).
12
miejsc pracy, zaś mikroprzedsiębiorstwom - tworzenie tzw. samozatrudnienia, czyli tworzenie miejsc pracy dla właściciela firmy i jego rodziny. O wzmożonym od kilku lat zainteresowaniu sektorem świadczy powołanie specjalnej komisji sejmowej dla MSP w Sejmie poprzedniej kadencji, przyjęcie przez rząd w 1999 r. programu działań na rzecz MSP, czy też działalność Polskiej Agencji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (kontynuatorki Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju MSP).
Celem tej pracy nie jest bynajmniej prezentacja oceny skuteczności działań parlamentu i rządu na rzecz sektora MSP. Zadaniem naszym jest natomiast rozpowszechnienie nowej wiedzy o ważącym w sektorze MSP segmencie, jaki tworzą mikroprzedsiębiorstwa, tak by następne inicjatywy na rzecz małych przedsiębiorstw mogły bazowaa na lepszym rozpoznaniu stanu faktycznego, a tym samym, by mogły bya bardziej trafione. Stan wiedzy na temat mikro-przedsiębiorstw w Polsce jest obecnie bardzo skromny, ponieważ najmniejsze przedsiębiorstwa bardzo rzadko były obiektem osobnych analiz. Niniejsza książka wypełnia więc w pewnym stopniu tę lukę, ponieważ badając sektor mikroprzedsiębiorstw skupiliśmy się na finansowaniu ich działalności bieżącej i inwestycji. W szczególności chodziło o ustalenie, w jakim stopniu właściciele najmniejszych firm opierają się na wewnętrznych źródłach finansowania (czyli własnych oszczędnościach oraz przychodach firm), a w jakim korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku tych drugich chodziło o ustalenie, jaką rolę spełniają instrumenty finansowe oferowane na rynku (kredyty bankowe, pożyczki z instytucji nie bankowych, leasing, pożyczki lombardowe), a jaką - tradycyjne dla drobnej działalności gospodarczej nieformalne źródła, jakimi są pożyczki od rodziny i przyjaciół. By wyjaśnić decyzje właścicieli najmniejszych firm w dziedzinie finansowania, zbadaliśmy także cechy mikro-przedsiębiorców, ich doświadczenia i tradycje w prowadzeniu działalności gospodarczej, powody rozpoczęcia pracy na własny rachunek i strategie prowadzenia firm, wreszcie - ich stosunek do zadłużania się. Badaliśmy także stosunek do różnych źródeł finansowania, wynikający m.in. z dotychczasowych doświadczeń z ich wykorzystania. Dzięki takiemu podejściu oraz w związku z tym, że badania przeprowadzone zostały na próbie reprezentatywnej, Czytelnikom tej książki możemy przedstawia rozbudowaną i szczegółową fotografię sektora najmniejszych przedsiębiorstw zarejestrowaną latem 2001 r.8
Książka przedstawia wyniki prac zespołu badawczego stworzonego w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE, Fundacji Naukowej dla realizacji przedsięwzięcia badawczego na temat popytu na mikropożyczki w Polsce. Przedsięwzięcie to zostało podjęte w odpowiedzi na zainteresowanie tą problematyką zgłoszone przez Fundusz Mikro, założoną w 1994 r. instytucję mikropożyczkową zajmującą się udzielaniem pożyczek w Polsce w oparciu o poręczenia grupowe. Celem projektu było określenie wielkości popytu - zarówno potencjalnego, jak i efektywnego - na mikropożyczki w Polsce oraz identyfikacja czynników kształtujących popyt ze strony mikroprzedsiębiorstw. Zadaniem było także sformułowanie wniosków na temat działań niezbędnych dla zwiększenia zapotrzebowania na pożyczki ze strony najmniejszych przedsiębiorstw prywatnych.
8 Badania byty prowadzone w okresie od końca czerwca do końca sierpnia 2001 r.
13
Ewa Balcerowicz
Przystępując do badania założyliśmy, że w warunkach przeciętnie niskiej zamożności ludności w Polsce, mikroprzedsiębiorstwa dla swego funkcjonowania i rozwoju potrzebują zewnętrznego zasilania finansowego. Uznaliśmy także, ze względu na, po pierwsze, niewielką skalę działalności gospodarczej i wiążące się z tym niewielkie jednostkowe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, a po drugie, ze względu na brak zwyczajowych zabezpieczeń, najmniejsze przedsiębiorstwa na ogół nie mogą korzystaa z kredytów bankowych. Pozostają mikropożyczki, które są instrumentem zaprojektowanym właśnie dla nich, oraz inne instrumenty konkurencyjne w stosunku do mikropożyczek, takie jak leasing, pożyczki od przyjaciół i znajomych, kredyt handlowy czy kredyt konsumpcyjny.
System mikropożyczek, który zaczął bya tworzony w Polsce ze zrozumiałych względów dopiero w latach 90.9, po kilku pierwszych latach dynamicznego rozwoju ustabilizował się na poziomie, który zasadnym czyni pytanie o przyczyny niskiego nadal poziomu popytu efektywnego na mikropożyczki ze strony sektora mikroprzedsiębiorstw, stanowiących przecież dużą część polskiej gospodarki. Pytanie o przyczyny prowadzia musi do pytania o środki zaradcze.
Podejmując temat popytu najmniejszych przedsiębiorstw w Polsce na zewnętrzne zasilanie finansowe musieliśmy się zdecydowaa na zrealizowanie trudnego przedsięwzięcia, jakim pod każdym względem - metodologicznym, organizacyjnym, logistycznym i analitycznym - jest reprezentatywne badanie ankietowe. Nie ma bowiem alternatywnego wtórnego źródła informacji na temat cech i zachowań najmniejszych firm w Polsce. Przygotowaliśmy dwie ankiety i przeprowadziliśmy dwa badania ankietowe. Jedno objęło 200-osobową reprezentatywną próbę ogólnopolską mikroprzedsiębiorców. Przy wyborze próby przyjęte zostały dwa kryteria uwzględniające preferencje Funduszu Mikro, wynikające z charakterystyki jego klientów. Te dwa kryteria to: miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców oraz pięć sfer aktywności gospodarczej: (i) produkcja, (ii) budownictwo (wraz z sekcją zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), (iii) handel i naprawy, hotele i restauracje, transport, (iv) obsługa nieruchomości i firm oraz (v) edukacja, ochrona zdrowia i pozostała działalność usługowa. Drugie badanie objęło 100-osobową reprezentatywną grupę klientów Funduszu Mikro, wybraną ze względu na dwa kryteria: sferę działalności (w podziale na: produkcję, handel i usługi)10 oraz charakter obecnej relacji z Funduszem Mikro: obecny klient - były klient (szczegółowy opis każdej z dwóch prób i dokładność oszacowań przedstawiona jest w Aneksie metodologicznym zamieszczonym na końcu książki). Ankietyzacja obu prób powierzona została Zakładowi Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Oprócz badania ogólnopolskiej populacji mikroprzedsiębiorców i klientów Funduszu Mikro, zespół analizował podaż instrumentów finansowych dostępnych dla małych przedsiębiorstw w Polsce; materiały pochodziły z wizyt oraz wywiadów w bankach i innych insty-
9 Historycznie pierwszy program mikropożyczkowy został uruchomiony w 1993 r. przez Fundację Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Zob. Rozdział 3, punkt 3.2.3.
10 Wg klasyfikacji stosowanej w bazie danych Funduszu Mikro, gdzie każdego z klientów zalicza się do jednej z tych trzech grup.


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101