koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Podstawy mikroekonomii


Nazwa ksiazki :
Podstawy mikroekonomii

Autor : Ewa Moroz
Liczba stron : 280
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1545-2


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 63.8
Oszczędzasz : 12.05 zł ( 18.89 % )

Nasza cena : 51.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
WstępRozdział 1. WPROWADZENIECzym zajmuje się ekonomia?

Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna

Mikroekonomia i makroekonomia

Inne ważne pojęciaRozdział 2. MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNEZasoby

Możliwości produkcyjne i wybór ekonomicznyRozdział 3. RYNEKDefinicja rynku

Czy pojęcie rynku musi się wiązać z konkretnym miejscem?

Czy pojęcie rynku musi się wiązać z pieniądzem?

Elementy rynku

Rynek to nie tylko dobra i usługi

Ograniczenia rynku

Klasyfikacje rynku

Rynek a własność prywatna

Mechanizm rynkowyRozdział 4. RYNEK OD STRONY POPYTUPopyt a wielkość popytu

Prawo popytu

Krzywa popytu

Wyjątki od prawa popytu

Zmiany wielkości popytu

Zmiany popytu

Determinanty popytu - czynniki kształtujące popyt

Popyt rynkowyRozdział 5. RYNEK OD STRONY PODAŻYPodaż a wielkość podaży

Prawo podaży

Krzywa podaży

Zmiany wielkości podaży

Zmiany podaży

Determinanty podaży - czynniki kształtujące podaż

Podaż rynkowaRozdział 6. RÓWNOWAGA RYNKOWARównowaga wielkości popytu i podaży

Nadwyżka popytu i nadwyżka podaży

Zmiany popytu

Zmiany podaży

Jednoczesne zmiany popytu i podaży

Kontrola cen

Cena maksymalna

Cena minimalnaRozdział 7. ELASTYCZNOŚĆ POPYTElastyczność cenowa popytu

Popyt cenowo elastyczny i nieelastyczny

Popyt doskonale elastyczny i doskonale nieelastyczny

Determinanty elastyczności cenowej

Elastyczność popytu dla tej samej krzywej popytu

Współczynnik elastyczności cenowej popytu

Krzywa w prawo, krzywa w lewo

Elastyczność popytu w krótkim i długim okresie

Elastyczność dochodowa popytu

Współczynnik elastyczności dochodowej popytu

Dobra normalne

Dobra niższego rzędu

Dobra pierwszej potrzeby

Dobra wyższego rzędu

Wykorzystanie znajomości elastyczności dochodowej dla danego dobra

Elastyczność mieszana popytu

Współczynnik elastyczności mieszanej popytu

Elastyczność mieszana popytu dóbr substytucyjnych

Elastyczność mieszana popytu dóbr komplementarnych

Jak interpretować współczynnik elastyczności mieszanej?Rozdział 8. TEORIA RACJONALNEGO ZACHOWANIA KONSUMENTATeoria racjonalnego zachowania konsumenta - podstawy modelu

Ograniczenie budżetowe

Jak wyznaczyć ograniczenie budżetowe konsumenta?

Zmiany dochodu przy niezmienionych cenach nabywanych dóbr

Zmiany cen nabywanych dóbr

Analiza użyteczności

Krzywe obojętności

Mapa preferencji

Różnice preferencji

Optimum konsumenta

Indywidualne różnice preferencjiRozdział 9. ZMIANY STANU RÓWNOWAGI KONSUMENTAZmiany dochodu a optimum konsumenta

Wpływ wzrostu dochodu na wielkość konsumpcji dóbr normalnych

Wpływ wzrostu dochodu na wielkość konsumpcji dóbr niższego rzędu

Krzywa dochód - konsumpcja

Zmniejszenie dochodu konsumenta

Zmiany cen a optimum konsumenta

Krzywa cena - konsumpcja

Wyznaczanie krzywej indywidualnego popytu na podstawie krzywej cena - konsumpcja

Efekt substytucyjny i efekt dochodowyRozdział 10. TEORIA PODAŻY: OPTYMALNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI/SPRZEDAŻYKoszt alternatywny

Teoretycznie najprostsza metoda ustalenia poziomu produkcji zapewniającego zysk maksymalny

Ustalanie optymalnych rozmiarów produkcji - problemy praktyczne

Koszty stałe i koszty zmienne w krótkim i długim okresie

Dlaczego zysk maleje po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji?

Czy sprzedaż większej liczby produktów, niż wynikałoby z kryterium maksymalizacji zysku, oznacza błąd?

Czy maksymalizacja przychodu oznacza to samo, co maksymalizacja zysków?

Czy maksymalizacja zysku oznacza to samo, co minimalizacja kosztów?

Praktyczna metoda szybkiego ustalenia poziomu produkcji zapewniającego zysk maksymalny

Przychód krańcowy i koszt krańcowy - prezentacja graficzna

Przychód krańcowy - szerzej

Krzywa kosztu krańcowego

PodsumowanieRozdział 11. TEORIA PODAŻY: KOSZT PRZECIĘTNY, CENA, ZYSKKoszt przeciętny i cena

Przedsiębiorstwo - analiza długookresowa

Długookresowe koszty przeciętne

Korzyści i niekorzyści skali

Koszt przeciętny i koszt krańcowy

Decyzje przedsiębiorstwa w długim okresie

Przedsiębiorstwo - analiza krótkookresowa

Przeciętne koszty całkowite, przeciętne koszty stałe i przeciętne koszty zmienne

Koszty stałe i przeciętne koszty stałe

Decyzje przedsiębiorstwa w krótkim okresieRozdział 12. KONKURENCJA DOSKONAŁACharakterystyka rynku konkurencji doskonałej

Krzywa popytu w warunkach konkurencji doskonałej

Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej

Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej w długim okresie

Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej w krótkim okresie

Krzywa podaży w konkurencji doskonałej

Wejście i wyjście

Równowaga w warunkach konkurencji doskonałejRozdział 13. MONOPOLCharakterystyka monopolu

Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa (gałęzi)

Ustalanie wielkości produkcji

Ustalanie ceny

Równowaga w monopolu

Krzywa podaży w monopolu

Negatywne efekty monopolu

Dyskryminacja cenowa

Monopol naturalnyRozdział 14. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNAFunkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej

Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji monopolistycznej w krótkim okresie

Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji monopolistycznej w długim okresieRozdział 15. OLIGOPOLZmiany cen i krzywa popytu w oligopolu

Złamana krzywa popytu w oligopolu

Czynniki określające poziom wyjściowej ceny P0

Zmowa oligopolistówRozdział 16. PRACAPopyt na pracę

Krzywa popytu na pracę

Popyt na pracę a polityka rządu

Podaż pracy

Krzywa indywidualnej podaży pracy

Czynniki wpływające na podaż pracy

Podaż pracy a maksymalizacja użyteczności konsumenta

Krzywa podaży pracy dla całego rynku

Równowaga na rynku pracy

Dochód transferowy i renta ekonomicznaRozdział 17. KAPITAŁZmiany wielkości zasobu

Popyt na usługi kapitału

Dzisiejsze koszty, przyszłe przychody

Wartość bieżąca kapitału

Rynek kredytowy - rynkowa podaż kapitału pożyczkowegoRozdział 18. ZIEMIARynek usług ziemi

Renta gruntowa

Alternatywne sposoby wykorzystania ziemi w krótkim i długim okresieZAŁĄCZNIKIZałącznik 1. Definicja ekonomii - synteza

Załącznik 2. Prawo malejących przychodów

Załącznik 3. Zwiększanie produkcji i koszt alternatywny w świetle prawa malejących

przychodów

Załącznik 4. Malejąca krańcowa użyteczność dóbr

Załącznik 5. Malejąca produktywność zasobów

Załącznik 6. Przedsiębiorczość

Załącznik 7. Podmioty występujące na rynku

Załącznik 8. Incoterms

Załącznik 9. Rynek centralnie sterowany, gospodarka nakazowa - paradoksy

Załącznik 10. Zmiany popytu - przykładowy czynnik oddziałujący na spadek popytu

Załącznik 11. Preferencje konsumentów - dziesięć wielkich trendów

Załącznik 12. Preferencje konsumentów - rynki docelowe

Załącznik 13. Preferencje konsumentów - z czego są zbudowani Europejczycy?

Załącznik 14. Kontrola cen - synteza

Załącznik 15. Zmiany popytu i podaży - podsumowanie

Załącznik 16. Elastyczność popytu - synteza

Załącznik 17. Elastyczność popytu w przypadku nieliniowej funkcji popytu

Załącznik 18. Czynniki wpływające na wrażliwość cenową (elastyczność popytu)

Załącznik 19. Krótki i długi okres w ekonomii - planowanie strategii prowadzenia działalności

Załącznik 20. Elastyczność podaży

Załącznik 21. Preferencje konsumentów - efekt kontrastu

Załącznik 22. Preferencje konsumentów - konformizm

Załącznik 23. Krzywe obojętności nie mogą się przecinać

Załącznik 24. Krzywe obojętności mają nachylenie ujemne

Załącznik 25. Substytucja - przykład

Załącznik 26. Zysk księgowy i zysk ekonomiczny (nadzwyczajny)

Załącznik 27. Minimalizowanie kosztów

Załącznik 28. Rozmiary produkcji a najlepsza technologia

Załącznik 29. Teoria podaży - synteza decyzji przedsiębiorstwa

Załącznik 30. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w długim i w krótkim okresie

Załącznik 31. Korzyści skali - specjalizacja

Załącznik 32. Korzyści skali - specjalizacja - krzywa doświadczenia

Załącznik 33. Korzyści skali - zasada dwóch trzecich

Załącznik 34. Krótkookresowa i długookresowa krzywa podaży w warunkach konkurencji

doskonałej

Załącznik 35. Pozioma krzywa długookresowej podaży gałęzi w warunkach konkurencji

doskonałej - przypadek szczególny

Załącznik 36. Rodzaje dyskryminacji cenowej

Załącznik 37. Praktyki monopolistyczne

Załącznik 38. Różnicowanie produktu - konkurowanie o lokalizację

Załącznik 39. Różne modele oligopolu

Załącznik 40. Zmowa - OPEC

Załącznik 41. Dylemat więźnia

Załącznik 42. Zagrożenie ze strony potencjalnych konkurentów

Załącznik 43. Cechy struktur rynkowych

Załącznik 44. Przykładowe kryteria oceny potencjalnych pracowników

Załącznik 45. Obiektywizacja kryteriów zatrudniania

Załącznik 46. Proces oceniania - przykładowe problemy

Załącznik 47. Oszczędzać, czy wydawać już dziś

Załącznik 48. Zasoby a strumienie

Załącznik 49. Podstawy mikroekonomii - synteza pojęć´

CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101