koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)


Nazwa ksiazki :
Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)

Autor : Eugene F. Brigham, Joel F. Houston
Liczba stron : 876
Wydawnictwo : PWE
ISBN : 83-208-1548-7


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 150.7
Oszczędzasz : 31.2 zł ( 20.7 % )

Nasza cena : 119.50 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
TOM I
CZĘŚĆ 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Rozdział 1. Przegląd zarządzania finansami

Wprowadzenie
Możliwości zrobienia kariery w sektorze finansów
Rynki pieniężne i kapitałowe
Inwestowanie
Zarządzanie finansami
Zarządzanie finansami w nowym milenium
Globalizacja biznesu
Technika informatyczna
Alternatywne formy organizacji przedsiębiorstwa
Własność jednoosobowa
Spółka jawna
Korporacja (spółka kapitałowa)
Finanse w strukturze organizacyjnej firmy
Obowiązki personelu finansowego
Cele korporacji
Bodźce dla menedżerów mające na celu maksymalizację majątku akcjonariuszy
Odpowiedzialność społeczna
Maksymalizacja cen akcji i dobrobyt społeczny
Etyka w biznesie
Stosunki agencji
Akcjonariusze a menedżerowie
Akcjonariusze (działający za pośrednictwem menedżerów) a kredytodawcy
Działania zarządu zmierzające do maksymalizacji majątku akcjonariusza
Czy próby maksymalizacji wskaźnika zysk na akcję (EPS) mają sens?
Podsumowanie
Pytania
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Całościowe studium przypadku

Rozdział 2. Sprawozdania finansowe, przepływy pieniężne i podatki 58

Wprowadzenie
Krótka historia rachunkowości i sprawozdań finansowych
Sprawozdania i raporty finansowe
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie z zysków niepodzielonych
Przepływy pieniężne netto
Rachunek przepływów pieniężnych
Modyfikacja danych księgowych wspomagająca podejmowanie decyzji zarządczych
Aktywa operacyjne i kapitał operacyjny
Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT)
Wolne środki pieniężne
Obliczanie wartości wolnych środków pieniężnych
MVA I EVA
Rynkowa wartość dodana (MVA)
Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
System federalnego podatku dochodowego
Podatki korporacji
Podatki osobiste
Odsetki spłacane
Odsetki uzyskiwane
Dywidendy wypłacane
Dywidendy uzyskiwane
Strata przenoszona w przód i wstecz
Zyski kapitałowe
Amortyzacja
Małe przedsiębiorstwa
Fałszowanie ksiąg rachunkowych
Podsumowanie
Pytania
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Zadania dla początkujących
Zadania typu egzaminacyjnego
Zadania
Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego
Całościowe studium przypadku

Rozdział 3. Analiza sprawozdań finansowych

Wprowadzenie
Analiza wskaźnikowa
Wskaźniki płynności
Zdolność do spełnienia zobowiązań krótkoterminowych: wskaźnik bieżący
Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami
Ocena zapasów: wskaźnik obrotu zapasami
Ocena należności: wskaźnik obrotu należnościami w dniach
Ocena środków trwałych: wskaźnik rotacji środków trwałych
Ocena całości aktywów: wskaźnik rotacji majątku
Wskaźniki zarządzania zadłużeniem
Jak firma jest finansowana: zadłużenie ogółem do aktywów ogółem
Zdolność do spłaty odsetek: wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem
Zdolność do obsługi zadłużenia: wskaźnik pokrycia EBITDA
Wskaźniki rentowności
Rentowność sprzedaży
Wskaźnik rentowności majątku (BEP)
Stopa zwrotu z aktywów ogółem
Stopa zwrotu ze zwykłego kapitału akcyjnego
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik cena/zysk
Wskaźnik cena/przepływy pieniężne
Wskaźnik wartość rynkowa/wartość księgowa
Analiza trendów
Podsumowanie analizy wskaźnikowej: równanie Du Ponta
Wskaźniki porównawcze i analiza wzorcowa
Zastosowania i ograniczenia analizy wskaźnikowej
Problemy z ROE
Patrząc nie tylko na liczby
Podsumowanie
Pytania
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Zadania dla początkujących
Zadania typu egzaminacyjnego
Zadania
Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego
Całościowe studium przypadku

Rozdział 4. Otoczenie finansowe: rynki, instytucje i stopy procentowe

Wprowadzenie
Rynki finansowe
Rodzaje rynków
Obecne tendencje
Instytucje finansowe
Rynek papierów wartościowych
Zorganizowane giełdy papierów wartościowych
Rynek poza giełdowy i rynki akcji NASDAQ
Koszt pieniądza
Poziomy stóp procentowych
Czynniki określające poziom rynkowych stóp procentowych
Realna stopa procentowa bez ryzyka, k*
Nominalna lub deklarowana stopa procentowa bez ryzyka, kRF
Premia inflacyjna (IP)
Premia za ryzyko niewypłacalności (DRP)
Premia z tytułu zbywalności (płynności) (LP)
Premia za ryzyko terminu zapadalności (MRP)
Struktura czasowa stóp procentowych
Co decyduje o kształcie krzywej dochodowości?
Jak za pomocą krzywej dochodowości oszacować przyszłe stopy procentowe?
Inwestowanie za granicą
Inne czynniki mające wpływ na poziomy stóp procentowych
Polityka banku centralnego
Deficyt lub nadwyżka budżetu państwa
Czynniki międzynarodowe
Stopień aktywności gospodarczej
Stopy procentowe i decyzje biznesowe
Podsumowanie
Pytania
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Zadania dla początkujących
Zadania typu egzaminacyjnego
Zadania
Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego
Całościowe studium przypadku


CZĘŚĆ 2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Rozdział 5. Ryzyko i stopa zwrotu

Wprowadzenie
Zwroty z inwestycji
Ryzyko wyłączne
Rozkłady prawdopodobieństwa
Oczekiwana stopa zwrotu (dochodu)
Pomiar ryzyka wyłącznego: odchylenie standardowe
Pomiar ryzyka wyłącznego: współczynnik zmienności
Niechęć do ryzyka i wymagana stopa zwrotu
Ryzyko a portfel papierów wartościowych
Zwroty z portfela
Ryzyko portfela
Ryzyko dywersyfikowalne a ryzyko rynkowe
Pojęcie współczynnika beta
Związek między ryzykiem a stopą zwrotu
Wpływ inflacji
Zmiany w stopniu niechęci do ryzyka
Zmiana współczynnika beta dla akcji
Aktywa rzeczowe a papiery wartościowe
Niektóre obawy dotyczące beta i CAPM
Zmienność a ryzyko
Podsumowanie
Pytania
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Zadania dla początkujących
Zadania typu egzaminacyjnego
Zadania
Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego
Całościowe studium przypadku

Rozdział 6. Wartość pieniądza w czasie

Wprowadzenie
Linie czasu
Wartość przyszła
Procedura rozwiązywania problemów
Interpretacja graficzna procesu kapitalizacji: wzrost
Wartość obecna
Interpretacja graficzna procesu dyskontowania
Rozwiązywanie względem czasu i stóp procentowych
Wyznaczanie i
Wyznaczanie n
Wartość przyszła renty
Renty zwykłe
Renty należne
Wartość obecna renty
Renty zwykłe
Renty należne
Renty wieczyste
Strumienie nieregularnych przepływów pieniężnych
Wartość obecna strumieni nieregularnych przepływów pieniężnych
Wartość przyszła strumieni nieregularnych przepływów pieniężnych
Wyznaczanie stopy procentowej i w problemach zawierających strumienie nieregularnych przepływów pieniężnych
Półroczne i inne okresy kapitalizacji
Porównanie różnych typów stóp procentowych
Okresy cząstkowe
Pożyczki ratalne
Spłata częściowa: pożyczki z ratami balonowymi
Podsumowanie
Pytania
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Zadania dla początkujących
Zadania typu egzaminacyjnego
Zadania
Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego
Całościowe studium przypadku


CZĘŚĆ 3. AKTYWA FINANSOWE

Rozdział 7. Obligacje i ich wycena

Wprowadzenie
Kto emituje obligacje?
Kluczowe charakterystyki obligacji
Wartość nominalna
Oprocentowanie kuponowe
Termin zapadalności
Klauzula przedterminowego wykupu
Fundusze amortyzacyjne
Inne charakterystyki obligacji
Wycena obligacji
Zmiany wartości obligacji w czasie
Stopy dochodu z obligacji
Stopa dochodu do terminu zapadalności
Stopa dochodu do momentu wezwania do przedterminowego wykupu
Bieżąca stopa dochodu
Obligacje z półrocznymi kuponami
Ocena ryzyka obligacji
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy reinwestycji
Porównanie ryzyka stopy procentowej i ryzyka stopy reinwestycji
Ryzyko kredytowe (zaniechania spłat)
Różne rodzaje obligacji przedsiębiorstw
Ocena jakości (rating) obligacji
Upadłości reorganizacja firmy
Rynki obligacji
Podsumowanie
Pytania
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Zadania dla początkujących
Zadania typu egzaminacyjnego
Zadania
Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego
Całościowe studium przypadku

Rozdział 8. Akcje i ich wycena

Wprowadzenie
Prawa i przywileje zwykłych akcjonariuszy określone w prawie
Kontrola nad firmą
Prawo poboru
Rodzaje akcji zwykłych
Rynek akcji zwykłych
Rodzaje transakcji na rynku akcji
Wycena akcji zwykłych
Definicje pojęć stosowanych w modelach wyceny akcji
Oczekiwane dywidendy jako podstawa wyceny akcji
Akcje o stałym wzroście
Przykład akcji o stałym wzroście
Dywidendy i wzrost zysków
Kiedy można stosować model stałego wzrostu?
Oczekiwana stopa zwrotu dla akcji o stałym wzroście
Wycena akcji o zmiennej stopie wzrostu
Wycena całej korporacji
Model całkowitej wartości spółki
Porównanie modelu wzrostu dywidendy i modelu wartości całkowitej
Równowaga na rynku akcji
Zmiany cen równowagi akcji
Hipoteza efektywności rynku
Rodzaje efektywności rynkowej
Implikacje wynikające z efektywności rynku
Czy rynek akcji jest efektywny?
Faktyczne ceny akcji i stopy zwrotu
Inwestowanie na międzynarodowych rynkach akcji
Akcje uprzywilejowane
Podsumowanie
Pytania
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Zadania dla początkujących
Zadania typu egzaminacyjnego
Zadania
Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego
Całościowe studium przypadku

Załącznik A. Tablice matematyczne
Załącznik B. Wyniki i komentarze do zadań do samodzielnego rozwiązania
Załącznik C. Rozwiązania zadań zamieszczonych na końcu rozdziałów
Załącznik D. Wybrane równania i dane

Indeks


TOM II
CZĘŚĆ 4. INWESTOWANIE W DŁUGOTERMINOWE AKTYWA: BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE


Rozdział 9. Koszt kapitału


Wprowadzenie

Określanie średniego ważonego kosztu kapitału

Podstawowe definicje

Koszt kapitału obcego

Koszt kapitału akcyjnego uprzywilejowanego

Koszt zysków zatrzymanych

Koncepcja CAPM

Koncepcja stopy dochodu z obligacji z premią za ryzyko

Koncepcja stopy dochodu z dywidendy zwiększonej o stopę wzrostu

(metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF)

Koszt kapitału pochodzącego z emisji akcji zwykłych

Średni ważony koszt kapitału

Czynniki wpływające na składniki kosztu kapitału

Czynniki niekontrolowane przez firmę

Czynniki kontrolowane przez firmę

Korekta kosztu kapitału ze względu na ryzyko

Szacowanie ryzyka projektu

Wybrane problemy szacowania kosztu kapitału

Podsumowanie

Pytania

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania dla początkujących

Zadania typu egzaminacyjnego

Zadania

Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego

Całościowe studium przypadku


Rozdział 10. Podstawy budżetowania kapitałowego


Wprowadzenie

Znaczenie budżetowania kapitałowego

Tworzenie koncepcji projektów inwestycyjnych

Klasyfikacja projektów inwestycyjnych

Podobieństwa między budżetowaniem kapitałowym a wyceną papierów wartościowych

Metody oceny efektywności inwestycji

Okres zwrotu

Wartość obecna netto (NPV)

Uzasadnienie metody NPV

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

Uzasadnienie metody IRR

Porównanie metod NPV i IRR

Krzywe NPV

Zależność rankingu projektów od kosztu kapitału w metodzie NPV

Projekty niezależne

Projekty wykluczające się wzajemnie

Wielokrotna IRR

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

Metody oceny efektywności inwestycji wnioski końcowe

Kontrola realizacji projektów

Inne zastosowania technik budżetowania kapitałowego

Podsumowanie

Pytania

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania dla początkujących

Zadania typu egzaminacyjnego

Zadania

Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego

Całościowe studium przypadku


Rozdział 11. Szacowanie przepływów pieniężnych i analiza ryzyka


Wprowadzenie

Szacowanie przepływów pieniężnych

Identyfikacja istotnych przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne projektu a zysk netto

Przyrostowe przepływy pieniężne

Rozkład czasowy przepływów pieniężnych

Ocena efektywności inwestycji

Analiza przepływów pieniężnych

Podejmowanie decyzji

Wprowadzenie do analizy ryzyka projektu inwestycyjnego

Techniki mierzenia ryzyka wyłącznego

Analiza wrażliwości

Analiza scenariuszy

Symulacja Monte Carlo

Podsumowanie analizy ryzyka projektu

Wpływ ryzyka projektu i struktury kapitału na proces budżetowania kapitałowego

Opcje rzeczywiste w budżetowaniu kapitałowym

Drzewa decyzyjne w wycenie opcji związanych z rozkładem czasowym inwestycji

Inne przykłady opcji wbudowanych w inwestycje

Optymalny budżet inwestycyjny

Podsumowanie

Pytania

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania dla początkujących

Zadania typu egzaminacyjnego

Zadania

Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego

Całościowe studium przypadkuCZĘŚĆ 5. STRUKTURA KAPITAŁU I POLITYKA DYWIDEND


Rozdział 12. Struktura kapitału i dźwignia


Wprowadzenie

Docelowa struktura kapitału

Ryzyko operacyjne i finansowe

Ryzyko operacyjne

Dźwignia operacyjna

Ryzyko finansowe

Wyznaczanie optymalnej struktury kapitału

WACC a zmiany struktury kapitału

Równanie Hamady

Optymalna struktura kapitału

Teoria struktury kapitału

Wpływ podatków

Koszty trudności finansowych

Teoria wyboru

Teoria sygnalizacji

Wykorzystanie finansowania kapitałem obcym do kontroli działań zarządu

Kontrolna lista czynności wykonywanych przy ustalaniu struktury kapitału

Zróżnicowanie struktur kapitału

Podsumowanie

Pytania

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania dla początkujących

Zadania typu egzaminacyjnego

Zadania

Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego

Całościowe studium przypadku


Rozdział 13. Podział zysku: dywidendy i odkup akcji


Wprowadzenie

Dywidendy czy zysk kapitałowy: co wolą inwestorzy?

Teoria nieistotności polityki dywidend

Teoria wróbla w garści

Teoria preferencji podatkowych

Która teoria jest najlepsza?

Inne problemy związane z polityką dywidend

Hipoteza zawartości informacyjnej lub sygnalizacji

Efekt klienteli

Stabilność dywidend

Ustalanie polityki dywidend w praktyce

Ustalanie docelowego wskaźnika wypłaty: polityka dywidend rezydualnych

Zyski, przepływy pieniężne i dywidendy

Procedury wypłaty

Plan reinwestycji dywidend

Przegląd czynników wpływających na politykę dywidend

Bariery wypłaty dywidend

Możliwości inwestycyjne

Dostępność i koszt alternatywnych źródeł kapitału

Wpływ polityki dywidend na ks

Podsumowanie dyskusji o polityce dywidend

Dywidendy w akcjach i podział akcji

Podział akcji

Dywidendy w akcjach

Wpływ na cenę akcji

Odkupienie akcji

Efekty odkupienia akcji

Korzyści z odkupienia akcji

Wady odkupienia akcji

Wnioski dotyczące odkupienia akcji

Podsumowanie

Pytania

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania dla początkujących

Zadania typu egzaminacyjnego

Zadania

Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego

Całościowe studium przypadkuCZĘŚĆ 6. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM, PROGNOZOWANIE ORAZ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIĘDZYNARODOWYMI


Rozdział 14. Zarządzanie kapitałem obrotowym


Wprowadzenie

Terminologia dotycząca kapitału obrotowego

Cykl konwersji środków pieniężnych

Przykład

Skracanie cyklu konwersji środków pieniężnych

Korzyści

Alternatywne rodzaje polityki inwestowania w aktywa obrotowe

Zarządzanie składnikami kapitału obrotowego

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Powody utrzymywania środków pieniężnych

Zalety utrzymywania odpowiednich zasobów środków pieniężnych i ich bliskich substytutów

Budżet pieniężny

Zbywalne papiery wartościowe

Zapasy

Koszty zapasów

Zarządzanie należnościami

Narastanie należności

Monitorowanie stanu należności

Polityka kredytowa

Finansowanie aktywów obrotowych (bieżących)

Różne rodzaje polityki finansowania aktywów obrotowych

Podejście dopasowywania terminów zapadalności i wymagalności (podejście samolikwidacji)

Podejście agresywne

Podejście konserwatywne

Wady i zalety finansowania krótkoterminowego

Szybkość

Elastyczność

Koszty długu długoterminowego a krótkoterminowego

Ryzyko długu długoterminowego a krótkoterminowego

Źródła finansowania krótkoterminowego

Narosłe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (kredyt kupiecki)

Koszt kredytu kupieckiego

Składniki kredytu kupieckiego: bezpłatne a płatne

Krótkoterminowe kredyty bankowe

Zapadalność

Skrypt dłużny (weksel własny)

Minimalne saldo

Nieformalna linia kredytowa

Kredyt rewolwingowy

Weksel komercyjny

Zapadalność i koszt

Korzystanie z weksli komercyjnych

Stosowanie zabezpieczeń w krótkoterminowym finansowaniu

Podsumowanie

Pytania

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania dla początkujących

Zadania typu egzaminacyjnego

Zadania

Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego

Całościowe studium przypadku


Rozdział 15. Planowanie i prognozowanie finansowe


Wprowadzenie

Plany strategiczne

Cel spółki

Zakres działania korporacji

Cele korporacji

Strategie korporacji

Plany operacyjne

Plan finansowy

Skomputeryzowane modele planowania finansowego

Prognozy sprzedaży

Prognozowanie sprawozdań finansowych: metoda procentu od sprzedaży

Komplikacja: finansowe sprzężenia zwrotne

Analiza prognozy

Prognozowanie wolnych przepływów pieniężnych

Wzór określający AFN

Inne techniki prognozowania sprawozdań finansowych

Prosta regresja liniowa

Korekta uwzględniająca nadwyżkowy potencjał

Podsumowanie

Pytania

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania dla początkujących

Zadania typu egzaminacyjnego

Zadania

Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego

Całościowe studium przypadku


Rozdział 16. Zarządzanie finansami międzynarodowymi


Wprowadzenie

Korporacje ponadnarodowe, czyli globalne

Zarządzanie finansami międzynarodowymi wobec zarządzania na skalę krajową

Kursy walutowe

Międzynarodowy system walutowy

Handlowanie obcymi walutami (rynek walutowy)

Kursy kasowe (bieżące) i terminowe

Parytet stóp procentowych

Parytet siły nabywczej

Inflacja, stopy procentowe i kursy walutowe

Międzynarodowe rynki pieniężne i kapitałowe

Rynek eurodolara

Międzynarodowe rynki obligacji

Międzynarodowe rynki akcji

Budżetowanie kapitałowe w ponadnarodowej firmie

Struktura kapitału w różnych krajach

Ponadnarodowe zarządzanie kapitałem obrotowym

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Zarządzanie kredytami

Zarządzanie zapasami

Podsumowanie

Pytania

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania dla początkujących

Zadania typu egzaminacyjnego

Zadania

Zadanie wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego

Całościowe studium przypadku


Załącznik A. Tablice matematyczne

Załącznik B. Wyniki i komentarze do zadań do samodzielnego rozwiązania

Załącznik C. Rozwiązania zadań zamieszczonych na końcu rozdziałów

Załącznik D. Wybrane równania i dane


Indeks

Fragment


Przedmowa

ZARYS TREŚCI CZWARTEGO WYDANIA PODRĘCZNIKA

Finanse są ekscytującą, wymagającą i ciągle się zmieniającą dyscypliną nauki. Nowe techniki i technologie oraz rosnąca globalizacja prowadzą do dramatycznych zmian praktyki finansowej i rynków finansowych. W ciągu ostatnich lat byliśmy świadkami wielkich wzrostów i upadków rynków akcji oraz bankructw takich gigantów, jak Enron, WorldCom czy Global Crossing. Inwestorzy, regulatorzy i ustawodawcy analizują obecnie wątpliwe praktyki wielu czołowych firm księgowych, banków inwestycyjnych i analityków rynkowych. Wiele z tych zagadnień jest przedmiotem obecnego wydania Podstaw zarządzania finansami i staraliśmy się prezentować je zarówno z perspektywy finansowej, jak i etycznej. W czasie, w którym wychodzą na światło dzienne nadużycia ostatnich lat, ważniejsze niż kiedykolwiek staje się zapewnienie studentom solidnego zrozumienia podstawowych zasad finansów. Rozwijając i doskonaląc Podstawy zarządzania finansami, próbowaliśmy przekazać studentom ekscytującą i zmienną naturę finansów i pomóc im w uzmysłowieniu ich wagi i znaczenia. Często się zdarza, że studenci odkrywają, iż finanse są ciekawsze i ważniejsze, niż tego oczekiwali. Niemniej jednak finanse pozostają wymagającym i trudnym przedmiotem dla wielu z nich, o czym staraliśmy się stale pamiętać, przygotowując ten podręcznik. Nie rezygnując z dyscypliny wywodu, próbowaliśmy wyjaśnić każdy temat tak jasno i kompletnie, jak to tylko było możliwe. Zdecydowanie wierzymy, że wstępny kurs finansów musi być czymś więcej niż prezentacją wielu tematów -- studenci powinni nie tylko zrozumieć podstawowe pojęcia, lecz także ich wzajemne zależności. Mając to na uwadze, rozpoczęliśmy Podstawy zarządzania finansami od omówienia celów zarządzania finansami, łącznie z pokazaniem, jak menedżerowie i inwestorzy korzystają ze sprawozdań finansowych dla określenia stopnia realizacji celów firmy. Pokazaliśmy również, jak system wynagrodzeń oraz groźba przejęcia mogą być wykorzystane do motywowania menedżerów i jakie korzyści może to przynieść akcjonariuszom i całemu społeczeństwu. Opisaliśmy również w początkowych częściach książki środowisko finansowe, wzajemne relacje ryzyka i stopy zwrotu oraz wartość pieniądza w czasie, a korzystając z tych podstawowych pojęć, wyjaśniliśmy, jak są kształtowane ceny akcji i obligacji. Mając takie podstawy, w kolejnych rozdziałach scharakteryzowaliśmy narzędzia i techniki finansowe, jakie są stosowane przez menedżerów w celu maksymalizacji wartości ich firm. Należą do nich techniki budżetowania kapitałowego, procedury określania optymalnej struktury kapitału, procesy pozyskiwania kapitału przez firmy oraz różne aspekty zarządzania kapitałem obrotowym. Końcowa część książki składa się z dwóch rozdziałów, które zajmują się prognozowaniem finansowym oraz ponadnarodowym zarządzaniem finansowym. Taka struktura naszego podręcznika ma cztery ważne zalety:
1. Wcześnie wyjaśniamy, jak korzysta się z danych księgowych, jak funkcjonują rynki finansowe i jak są kształtowane ceny papierów wartościowych. Pomaga to studentom w zrozumieniu wpływu zarządzania finansami na ceny akcji. Wczesne omówienie analizy ryzyka, wartości pieniądza w czasie i technik wyceny pozwala także na stosowanie i ugruntowywanie tych pojęć w pozostałych częściach książki.
2. Zogniskowanie struktury książki wokół rynków i wyceny wzmacnia ciągłość wywodu i pomaga studentom w zrozumieniu współzależności rozmaitych zagadnień.
3. Większość studentów -- nawet tych, którzy nie zamierzają specjalizować się w finansach -- interesuje się wartością akcji i obligacji, stopami zwrotu itp. Ze względu na to, że zdolność nauczenia się danego tematu jest zależna od osobistego zainteresowania i motywacji, wczesne omówienie papierów wartościowych i ich rynków w Podstawach zarządzania finansami jest dydaktycznie uzasadnione.
4. Po wprowadzeniu podstawowych pojęć, łatwiej jest studentom zrozumieć, jak i dlaczego korporacje podejmują konkretne decyzje inwestycyjne i finansowe, a także w jaki sposób opracowują i realizują swoją politykę kapitału obrotowego.

DOCELOWY RYNEK
Podstawy zarządzania finansami są w naszym zamiarze podręcznikiem dla wstępnego kursu finansów. Możliwe jest przerobienie wszystkich rozdziałów podręcznika w ramach jednego semestru, a nawet może uzupełnienie go kilkoma dodatkowymi lekturami lub studiami przypadków. Książka może być też polecana dla dwu semestralnych kursów, umożliwiając wykładowcy elastyczne korzystanie z jeszcze większej liczby dodatkowych studiów przypadków, lektur i ćwiczeń. Chociaż kolejność rozdziałów w Podstawach zarządzania finansami ma logiczne uzasadnienie, to ich modularny charakter pozwala wykładowcom w razie takiej potrzeby na zmianę sekwencji ich omawiania.
Istotne cechy dydaktyczne książki
Każdy rozdział rozpoczyna się od szkicu, w którym opisaliśmy sposób, w jaki konkretna korporacja rozwiązuje problemy omawiane w danym rozdziale. Szkice te mają wzmóc zainteresowanie studentów, pokazując znaczenie omawianych problemów w prawdziwym świecie oraz przydatność pozornie suchych i abstrakcyjnych wywodów.
W wielu miejscach podręcznika umieściliśmy tekst w ramkach zatytułowanych "Praktyka gospodarcza", "Z perspektywy globalnej" i "Znaczenie techniki". Przytoczyliśmy w nich praktyczne przykłady zastosowania pojęć z zakresu finansów.
W całej pracy kluczowe pojęcia są w tekście wytłuszczone, a ich definicje podane na marginesie. Ten słowniczek umożliwia studentom szybkie odnalezienie i przypomnienie sobie najważniejszych pojęć omawianych w danym rozdziale.
Pytania kontrolne służą do samodzielnego sprawdzenia przez studentów stopnia zrozumienia tekstu. Zamieszczone są one po każdym podrozdziale. W każdym rozdziale są podane adresy internetowe, umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji o spółkach i agendach rządowych omawianych w tekście.
Na końcu każdego rozdziału umieściliśmy dużą liczbę pytań, zadań do samodzielnego rozwiązania, zadań dla początkujących, zadań typu egzaminacyjnego, zadań oraz zadań wymagających użycia arkusza kalkulacyjnego. Mają one różny poziom trudności, ale zawsze obejmują wszystkie zagadnienia przedstawione w danym rozdziale. Na samym końcu każdego rozdziału zamieściliśmy całościowe studium przypadku, które zwykle jest tematycznie związane ze szkicem z początku rozdziału. Te ministudia przypadków są zarówno ilustracją, jak i podsumowaniem oraz powiązaniem najważniejszych zagadnień omówionych w danym rozdziale. Stanowią więc idealną podstawę dla wykładów systematycznie prezentujących te zagadnienia.

WNIOSEK
Finanse są faktycznie kamieniem węgielnym systemu przedsiębiorstw -- dobre zarządzanie finansami ma fundamentalne znaczenie dla ekonomicznej sytuacji firm, a więc i dla kraju oraz świata. Ze względu na swoje znaczenie finanse powinny być szeroko i dokładnie rozumiane, ale łatwiej to powiedzieć niż osiągnąć.
Dyscyplina ta jest stosunkowo złożona oraz podlega nieustannym przemianom w odpowiedzi na zmiany warunków ekonomicznych. Wszystko to powoduje, że finanse są stymulujące i ekscytujące, ale także wymagające, a niekiedy niezwykle trudne. Mamy szczerą nadzieję, że podręcznik ten dobrze spełni swoje zadanie, przyczyniając się do lepszego zrozumienia naszego systemu finansowego.

Eugene F. Brigham
Joel F. Houston
4723 N.W. 53rd Ave., Suite A
Gainesville, Florida 32 606
Styczeń 2003 r.CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101