koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem


Nazwa ksiazki :
Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem

Autor : Małgorzata Dolińska
Liczba stron : 208
Oprawa : broszura, folia
Wydawnictwo : Placet
ISBN : 83-85428-81-X


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 32.26
Oszczędzasz : 2.51 zł ( 7.78 % )

Nasza cena : 29.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Od wielu lat, pod wpływem rewolucji informatycznej, zmienia się obraz współczesnej organizacji. Rozwój technologii informacyjnej (TI), a szczególnie globalnych sieci komputerowych (Internetu) zmienia tradycyjnie zorganizowane przedsiębiorstwa, o hierarchicznych strukturach funkcjonalnych, w organizacje wirtualne (OW). Globalne społeczeństwo wkracza w nową erę gdzie informacja, wiedza (informacje o dodanej wartości) stają się najważniejszymi zasobami organizacji ułatwiającymi jej osiąganie sukcesów. Nie można unowocześniać działalności organizacji bez ewolucji jej systemu informacyjnego (SI). Wspomaga on działalność organizacji i decyduje o jakości procesów zarządzania. Budowany stopniowo i permanentnie unowocześniany umożliwia organizacji realizację założonych celów. Szczególną rolę SI w działalności przedsiębiorstw wyznacza:
1. Powstanie, rozwój i zastosowanie nowych technologii: telewizji kablowej, telefonii komórkowej, komputerów, Internetu, itp.
2. Tworzenie powiązań długookresowych między firmami oraz ich współpracownikami, dostawcami i klientami, zgodnie z zasadami marketingu partnerskiego.
3. Coraz szybsze zmiany w gospodarce, wzrost konkurencji.
4. Rozwój organizacji sieciowych, w tym wirtualnych.
5. Przejście od marketingu lokalnego przez narodowy do globalnego, związane z ekspansją geograficzną przedsiębiorstw.
Ewolucja systemów informacyjnych podąża za rozwojem technologii informacyjnej w kierunku:


zintegrowanych systemów informacji multimedialnej,

zarządzania wiedzą, co staje się podstawą osiągania korzyści na konkurencyjnym rynku oraz ułatwia organizacji doskonalenie jej działalności.

W nowoczesnych SI łączy się poszczególne jego składniki tak, aby tworzyły synergiczną całość, a to przez integrację:

wewnątrz przedsiębiorstwa, która polega na powiązaniu prze-pływów obiektów informacyjnych i fizycznych oraz sterowania w procesach organizacyjnych przedsiębiorstwa, w tym przebiegających w nim poziomo i połączonych z jego otoczeniem,
przedsiębiorstwa w sieci, która polega na powiązaniu jego procesów organizacyjnych i SI z procesami oraz SI innych przedsiębiorstw - uczestników OW.
Podstawą sformułowania założeń do projektowania SI organizacji jest przedstawienie jego ewolucji w czasie oraz wskazanie aktualnych kierunków rozwoju organizacji (organizacja wirtualna, ucząca się, partnerstwo w zarządzaniu marketingiem). Ma to zasadniczy wpływ na projektowanie ewoluującego w czasie SI organizacji.
W książce omówiono rozwój systemów informacyjnych organizacji. Scharakteryzowano bazy danych, systemy wspomagania decyzji, systemy eksperckie, komputerową integrację przedsiębiorstwa CIM (Computer Integrated Manufacturing), zastosowanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa, w tym w zarządzaniu marketingiem, co stanowi istotę organizacji wirtualnej. SI rozwijany na bazie globalnych sieci komputerowych jest podstawą ewolucji organizacji w czasie. Niezakłócony przepływ informacji między klientami a dostawcami przez Internet stwarza możliwość personalizacji promocji, dopasowania produktów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów oraz dwukierunkowego dialogu między nimi.
Zwrócono uwagę na istotę i cechy charakterystyczne funkcjonowania OW w sieci powiązań, ponieważ tworzy ona wiązkę procesów organizacyjnych i zmienia swój kształt, skład oraz wielkość w czasie, przystosowując swoją działalność dynamicznie do zmian otoczenia rynkowego oraz potrzeb i oczekiwań klientów.
Procesy organizacyjne organizacji wirtualnej tworzą łańcuchy powiązań klientów i dostawców podczas świadczenia kolejnych usług, zgodnie z zasadami marketingu partnerskiego. Działalność OW bazuje na wzajemnych interakcjach jej współpracowników oraz wzajemnym uzupełnianiu zasobów i możliwości przez rdzeń organizacji (firmę wiodącą) oraz jej partnerów w sieci. W OW ma miejsce współpraca systemów informacyjnych poszczególnych partnerów i współdzielenie informacji.
Wiedza organizacji jest nabywana w ciągłym procesie uczenia się - gromadzona i uaktualniana w ludzkich umysłach oraz w odpowiednich SI, w tym w systemach eksperckich. Uczenie się umożliwia doskonalenie działalności organizacji w czasie oraz przynosi dodatkowe wartości jej klientom, przez spełnienie ich potrzeb, oczekiwań, preferencji oraz oferowanie dodatkowych usług.
W publikacji przedstawiono więc podejścia i koncepcje stosowane podczas projektowania SI tj. metodyki, metody strukturalne, obiektowe, społeczne oraz projektowanie SI zgodnie z koncepcją architektury. Zaprezentowano też konkretną koncepcję projektowania SI przedsiębiorstwa na bazie zaproponowanego modelu procesu organizacyjnego i sformułowanych dla niego zasad stosowania. Procesy organizacyjne to sekwencje czynności doprowadzające do przekształcenia wkładów do procesu w wyniki. W trakcie tego odbywa się przepływ informacji, obiektów fizycznych, zasobów i sterowania, które są opisywane wzdłuż niego w sieciowych strukturach zbiorów informacji. Procesy organizacyjne mogą przebiegać przez wiele funkcji zarządzania oraz być powiązane z otoczeniem rynkowym.
SI ewoluuje w czasie pod wpływem zachodzących i prognozowanych zmian wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu rynkowym. Zmiany te są uwzględniane w celach planów marketingowych, a ich składowe są określane dynamicznie z wykorzystaniem zbiorów i logiki rozmytej.
Scharakteryzowano więc proces planowania marketingowego w przedsiębiorstwie, realizowany na bazie analizy marketingowej, prowadzonej dla poszczególnych dziedzin działalności (DD) przedsiębiorstwa, w tym planowanie celu strategii marketingowej składającego się z wielu kryteriów.
Przedstawiono wzorzec SI dla zarządzania marketingiem przedsiębiorstwa, zgodnie z przedstawioną wcześniej koncepcją projektowania SI. Składa się on z opisywanych, za pomocą sieciowych struktur zbiorów informacji, procesów organizacyjnych projektowanych na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.
Zarządzanie marketingiem jest realizowane w odniesieniu do klientów rynków zewnętrznych oraz rynku wewnętrznego. W procesach organizacyjnych przedsiębiorstwa w interakcji z jego otoczeniem rynkowym elastycznie realizowane są cele planów marketingowych na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Dotyczą one produktu, jego rozwoju w czasie, dodanych do produktu usług, cen, dystrybucji, promocji, personelu. Podczas planowania celu strategii marketingowej trudność sprawia uwzględnienie jego kompleksowości, złożoności i zmian w czasie. Przedstawienie celu w postaci wielokryterialnej, przy wykorzystaniu zbiorów i logiki rozmytej umożliwia znalezienie odpowiedniego, w tym przypadku, rozwiązania.
Cel wielokryterialny jest określany zgodnie z teorią zbiorów i logiki rozmytej jako decyzja rozmyta, składająca się z celów i ograniczeń. Cechą podejmowania decyzji takim otoczeniu jest symetria celów i ograniczeń, która usuwa różnice między nimi; uważa się je wówczas za kryteria podejmowania decyzji rozmytej.
W tej publikacji zajmować się będziemy wymienionymi zagadnieniami ilustrując budowane koncepcje przykładem zastosowania dla kosiarek spalinowych do koszenia trawy.


CZYTAJ WIECEJ


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101