koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Strategiczny system zarządzania


Nazwa ksiazki :
Strategiczny system zarządzania

Autor : Józef Penc
Liczba stron : 440
Oprawa : broszura, folia
Wydawnictwo : Placet
ISBN : 83-85428-72-0


Termin realizacji : 2-4 dni
Cena rynkowa : 52.2
Oszczędzasz : 6.45 zł ( 12.36 % )

Nasza cena : 45.75 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Każde zarządzanie, rozumiane jako system wzajemnie powiązanych działań i decyzji, mających na celu integrację i koordynację użytkowania zasobów w zorgani-zowanych strukturach oraz współpracę z otoczeniem zewnętrznym organizacji w taki sposób, aby przyjęte przez nią cele mogły być osiągane skutecznie, sprawnie i efektywnie, powinno być profesjonalne. To oznacza, że sterowanie działalnością i rozwojem firmy oraz jej kontaktami i współpracą z otoczeniem powinno być prowa-dzone z wyobraźnią i elastycznością, w sposób systemowy i kompetentny, czyli profesjonalnie. Zarządzający taką firmą powinien zatem dokonywać właściwego wyboru celów i sposobów (koncepcji) działania, biorąc pod uwagę posiadaną wie-dzę i informacje, niewiedzę co do możliwych konsekwencji oraz ograniczenia i szerszy kontekst sytuacyjny. Aby mógł tak postępować, musi naturalnie stale zdo-bywać wiedzę, czynić ją osią dostosowań firmy do zmieniających się warunków otoczenia i stale wsłuchiwać się w sygnały płynące z rynku, by identyfikować ob-szary wysokiej szansy i tworzyć nowatorskie rozwiązania. Profesjonalne zarządzanie bowiem to nie rozwiązywanie bieżących problemów, lecz poszukiwanie i podejmowanie nadarzających się korzystnych okazji, a także umiejętność stawiania czoła wydarzeniom trudnym, zaskakującym, burzącym istniejący stan równowagi.

Podejście strategiczne oznacza prognostyczne myślenie o zjawiskach i proce-sach, które wystąpią w przyszłości i będą tworzyć dla przedsiębiorstwa nowe ramo-we warunki działania, a więc stałe śledzenie zmian zachodzących w otoczeniu i ich tendencji, ocenę wpływu tych zmian na organizację i ich doniosłość, wychwycenie zmian najistotniejszych (tzw. słabe sygnały - zwiastuny przemian) i określenie klu-czowych problemów wymagających rozwiązania. Oznacza ono także przewidywa-nie zmian wewnętrznych w zasobach i warunkach działania przedsiębiorstwa oraz przyszłych skutków dzisiejszych działań (decyzji) podejmowanych w związku ze zmieniającymi się stale wyzwaniami (tzw. konsekwencje długoterminowe).

Podejście to pozwala przedsiębiorstwu określić stojące przed nim zadania, za-grożenia i możliwości, a następnie zaprojektować i wdrożyć własną odpowiedź na wyzwania otoczenia i otwierające się szanse, mając naturalnie na uwadze nie tylko "obiektywne" uwarunkowania, ale też i własne ambicje. Warunkuje ono skuteczność w zarządzaniu - zarządzanie skuteczne, tj. wybór właściwych rzeczy do zrobienia. Pozwala na określenie własnej pozycji firmy na rynku w przyszłości i wobec konku-rencji lub sposobu uzyskania nad nią przewagi w wybranych domenach działalności, a także na rozsądne ustalenie i rozdzielenie zasobów między poszczególne domeny (obszary działania), zgodnie z ustalonymi wcześniej celami strategicznymi.

Podstawowym sposobem osiągania tej skuteczności są strategie rozwoju, które określają najkorzystniejszą jego drogę - drogę, po której firma zamierza (pragnie) kroczyć ku lepszej przyszłości i stale ją doskonalić, aby podróż w przyszłość była w miarę znana i nieuciążliwa, a także dawała szansę przetrwania i okazję do rozwoju - do kształtowania pożądanej przyszłości przedsiębiorstwa.

Strategie są budowane na wizji przyszłości - perspektywie długookresowej, która oznacza dla firmy określenie kształtu jej tożsamości i preferencji w zakresie wyboru celów i wytyczenia kierunków działania - obrazu jej pożądanej przyszłości.

Niniejsza praca uwzględnia zarówno podejście systemowe jak i strategiczne, akcentując to drugie, gdyż ma ono znaczenie rozstrzygające dla przyszłości przed-siębiorstwa. Podejście strategiczne musi naturalnie objąć cały system zarządzania rozumiany jako uporządkowany układ wzajemnie oddziałujących na siebie elemen-tów (podsystemów), pomiędzy którymi zachodzi wymiana materii, energii i infor-macji, warunkujący trwałość i powtarzalność działania organizacji i jej efektywną współpracę z systemami otoczenia, w które jest ona wpisana.

W identyfikowaniu i rozwiązywaniu tych problemów pomocna powinna być niniejsza książka. Zawiera ona pogłębioną refleksję nad współczesnymi problemami skutecznego zarządzania zgodnie z rysującymi się tendencjami, ze szczególnym uwzględnieniem trzech aspektów: systemowości, innowacyjności i praktyczności. Jej lektura powinna inspirować i sprzyjać wytwarzaniu się i rozwijaniu u studentów i liderów biznesu umiejętności opanowania i stosowania zasad strategicznego my-ślenia i działania, niezbędnych dzisiaj w kreowaniu przyszłości każdej organizacji i jej powodzenia na rynku. Powinna ona zwłaszcza sprzyjać wytworzeniu się i roz-wijaniu potrzeby strategicznej analizy możliwości firmy, rynku i konkurencji, skła-niać do pogłębionych przemyśleń i pobudzenia wyobraźni w celu tworzenia wyróż-niających kompetencji i koncepcji rozwoju lepiej plasujących każdą organizację w strukturze jej otoczenia.

CZYTAJ WIECEJ


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101