koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Komentarz. Stan prawny na 1 stycznia 2005.


Nazwa ksiazki :
Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Komentarz. Stan prawny na 1 stycznia 2005.

Autor : dr Marek Michlski, Radosław R. Zdzieborski
Liczba stron : 393
Wydawnictwo : TWIGGER


Termin realizacji :
12 godzin

Cena rynkowa : 79.75
Oszczędzasz : 9.76 zł ( 12.24 % )

Nasza cena : 69.99 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Dnia 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, wprowadzając nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczania wierzytelności finansowych. Z powyższego względu ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych stanowi istotne novum w obrocie prawnym, zaś przyjęte w niej rozwiązania bazują na rozstrzygnięciach zawartych w dyrektywie 2002/47/WE z 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych. Specyfika materii uregulowanej w przepisach wspomnianej ustawy każe zaliczyć ją do aktów prawnych normujących zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego, a tym samym tworzących jego instytucjonalne „oprzyrządowanie”. Przedmiotem regulacji ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych są zagadnienia dotyczące sposobów ustanawiania szczególnych rodzajów zabezpieczeń na wierzytelnościach finansowych, do jakich należą: przeniesienie środków pieniężnych lub instrumentów finansowych na zabezpieczenie, zastaw finansowy oraz blokada na papierach wartościowych. Na rangę zabezpieczeń finansowych wskazuje chociażby ich rola, jaką pełnią w ramach postępowania upadłościowego.
Autorzy niniejszego komentarza w niezwykle szczegółowy sposób analizują problematykę zabezpieczeń finansowych, wskazując przy tym na genezę zastosowanych rozwiązań i to zarówno na gruncie prawa europejskiego, jak też w obrębie systemu prawa polskiego. Stąd właściwy komentarz do ustawy poprzedzony został obszernym wstępem, w którym zarysowano problemy, które doprowadziły do wykształcenia się specyficznej kategorii zabezpieczeń, jaką stanowią zabezpieczenia finansowe, zwłaszcza w aspekcie dynamicznego rozwoju rynku finansowego.
W ramach komentarz Autorzy wnikliwie omawiają każdą z instytucji należących do zabezpieczeń finansowych, nie ograniczając się przy tym tylko do wykładni przepisów samej ustawy, ale odwołują się do szerszej analizy systemowej. Dlatego tez prowadząc swój wywód Autorzy umiejscawiają konstrukcje zabezpieczeń finansowych w całym kontekście prawnym, dzięki czemu umożliwiają spojrzenie na nie z perspektywy porównawczej. Z tej przyczyny przy analizie zastawu finansowego dokonują szczegółowego jego porównania z innymi rodzajami zastawu, jak zastaw ręczny oraz zastaw rejestrowy. Podobnie jest przy blokadzie na papierach wartościowych, którą omawiają w kontekście blokad dokonywanych na mocy przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Komentarz nie ogranicza się tylko do przepisów samej ustawy, gdyż wiele miejsca poświęcono w nim zmianom dokonanym w związku z zabezpieczeniami finansowymi w innych aktach prawnych. Autorzy analizują zatem także właściwe przepisy w takich ustawach jak: Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, czy Prawo upadłościowe i naprawcze. Ponadto z uwagi na doniosłość problematyki zabezpieczeń finansowych w międzynarodowym obrocie finansowym sporo miejsca poświęcono w Komentarzu zagadnieniom o charakterze prawnokolizyjnym

O Autorach:
dr Marek Michalski - adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Sądu Polubownego przy KDPW S.A.; w latach 1996b - 2000 dyrektor Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; zajmuje się problematyką prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawem papierów wartościowych oraz prawem rynku kapitałowego, a także prawem bankowym oraz prawem grup spółek; autor i współautor ok 80 opracowań naukowych z tego zakresu, w tym m. in. komentarzy do ustaw: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Prawo bankowe oraz o funduszach inwestycyjnych; ekspert Biura Studiów i Analiz Sejmu RP.

Radosław R. Zdzieborski - jest doktorantem w zakresie prawa prywatnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999 r.). Nadto ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999 r.). Studiował także nauki ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2003 r. jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie. Od 1997 r. w swej praktyce zajmuje się prawnymi zagadnieniami polskiego rynku finansowego. W szczególności zajmuje się problematyką prywatnoprawną dotyczącą czynności bankowych, kwestiami regulacyjnymi związanymi z działalnością bankową, a także zagadnieniami prawnymi związanymi z rynkiem instrumentów dłużnych i rynkiem giełdowym, w tym kwestiami kolizyjnoprawnymi w powyższym zakresie. Zajmuje się także praktyką w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców.

CZYTAJ WIECEJ


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101