koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

VENTURE CAPITAL W KRAJACH ROZWINIĘTYCH I W POLSCE


Nazwa ksiazki :
VENTURE CAPITAL W KRAJACH ROZWINIĘTYCH I W POLSCE

Autor : Alicja Kornasiewicz
Liczba stron : 278
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : CeDeWu
ISBN : 83-87885-54-1


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 60.78
Oszczędzasz : 14.83 zł ( 24.4 % )

Nasza cena : 45.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Powstanie tej książki jest wynikiem intelektualnego zaciekawienia światem. Szukaniem
odpowiedzi na pytanie dlaczego jedne narody są bogate, a inne biedne. Bogactwo i nędza
rozlane po świecie mają swoje wielorakie przyczyny. Determinacja niektórych narodów w
walce z biedą, w walce o postęp i rozwój jest zastanawiająca w kontekście marazmu tych,
które z modelu proszącego o pomoc czynią cnotę swego trwania.
Myślę, że jednym ze sposobów rozstrzygnięcia tego dylematu jest zrozumienie inwestycji
Venture Capital jako nurtu postępu i rozwoju gospodarczego kraju. Analizując Venture
Capital m.in. Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji, Niemiec starałam się dociec do sedna
sprawy.
Analiza trendów rozwoju gospodarczego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w
wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej wskazuje na ogromną rolę, jaką w
pobudzaniu wzrostu gospodarczego i podnoszeniu poziomu innowacyjności gospodarki
odgrywają przedsięwzięcia finansowane przez fundusze Venture Capital/Private Equity
(VC/PE).
Przedsięwzięcia te wyróżniają się wśród przedsiębiorstw takimi cechami, jak: wyższa
skłonność do inwestowania, zdolność do generowania większej liczby miejsc pracy, znacznie
wyższe od przeciętnych obroty w eksporcie, a przede wszystkim większe wydatki na badania
i rozwój.
Te pozytywne procesy nabierają szczególnego znaczenia w konfrontacji z problemami, z
którymi boryka się polska gospodarka, a których źródłem jest przede wszystkim brak kapitału
i pojawiające się w związku z tym zagrożenie zacofania gospodarczego i technologicznego.
Efektywne działanie Venture Capital może stać się bardzo ważnym czynnikiem
stymulującym rozwój gospodarczy w Polsce.
Książkę podzieliłam na 7 rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawiam różne definicje pojęcia
Venture Capital, jego strukturę, formy prawne oraz metody zarządzania funduszem. Należy
zwrócić uwagę na różnice między definicją Venture Capital przyjmowaną w Stanach
Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Pojęcie Venture Capital w amerykańskich
środowiskach naukowych i biznesowych jest znacznie węższe niż europejskie rozumienie
tego terminu. Świadomość tak dużych różnic w definiowaniu funduszy Venture Capital jest
niezbędna przy śledzeniu ich rozwoju w różnych krajach, analizie danych statystycznych oraz
obserwacji czynników stymulujących i hamujących ich rozwój.
Ponieważ fundusze te najbardziej rozwinęły się w Stanach Zjednoczonych, przemawiałoby to
za przyjęciem definicji amerykańskiej. Ale jednym z celów niniejszej pracy jest pokazanie
doświadczeń różnych krajów europejskich, gdzie informacje oraz dane statystyczne
gromadzone są zgodnie z inną terminologią. W Europie przyjęto też inne niż w Stanach
Zjednoczonych rozwiązania strukturalno-prawne i regulacyjno-podatkowe. Są one bliższe
uregulowaniom stosowanym w Polsce. W pracy przyjmuję zatem europejską, szerszą
definicję funduszy Venture Capital.
W drugiej części rozdziału 1 przedstawiam formy prawne funduszy Venture Capital oraz
stosunki prawne, czyli związki między inwestorami i funduszem Venture Capital/Private
Equity oraz powiązania umowne pomiędzy funduszem VC/PE i spółkami portfelowymi.
W rozdziale 2 pokazany jest wpływ sektora Venture Capital na rozwój gospodarczy
wybranych krajów. Na podstawie wyników badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich przedstawiony został związek między
działalnością funduszy a tworzeniem nowych miejsc pracy, eksportem i innowacyjnością
gospodarki.
Rozdział 3 poświęcam analizie sektora Venture Capital w Stanach Zjednoczonych.
Doświadczenia amerykańskie przedstawione są historycznie od pierwszych lat powojennych,
poprzez "wzloty i upadki" lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Opisuję także inicjatywy
rządowe zmierzające do pobudzenia tego sektora w latach osiemdziesiątych. Kończę na roku
2000, roku największego sukcesu. Analiza amerykańskich doświadczeń zasługuje na
szczególną uwagę z tego względu, że Stany Zjednoczone są liderem rynku Venture Capital w
świecie. Przypada na nie ok. 70% wartości inwestycji w tym sektorze, podczas gdy na Europę
20%, a na resztę świata tylko 10%.
W dalszej części rozdziału analizuję źródła finansowania funduszy Venture Capital, jak i ich
inwestycje z punktu widzenia etapu rozwoju przedsięwzięcia oraz branży. W celu
zapewnienia porównywalności sektora Venture Capital w Stanach Zjednoczonych i krajach
europejskich w końcowym fragmencie rozdziału zaprezentowałam dane statystyczne dla
Stanów Zjednoczonych w dwóch ujęciach: węższym amerykańskim, ograniczonym do
Venture Capital oraz szerszym, obejmującym cały sektor Private Equity, co jest zbliżone do
europejskiej definicji Venture Capital.
Rozdział 4 poświęcam analizie rozwoju funduszy Venture Capital/Private Equity w Europie
Zachodniej. Problematykę tę celowo poszerzyłam ze względu na jej duże walory aplikacyjne
dla Polski. W części pierwszej przedstawiam doświadczenia europejskie funduszy Venture
Capital/Private Equity. Szczegółowo przeanalizowałam rozwój tego sektora w trzech krajach:
Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, czyli tam gdzie fundusze Venture Capital/Private
Equity rozwinęły się w największym stopniu. Analizą objęłam: dynamikę wzrostu funduszy,
źródła ich pochodzenia, przeznaczenie inwestycji według etapu rozwoju przedsięwzięcia oraz
strukturę branżową inwestycji. Szczegółowa analiza doświadczeń tych państw wydaje się
niezbędna z tego względu, że w odniesieniu do Europy trudno mówić o jednym czy
jednolitym sektorze Venture Capital. Duże zróżnicowanie między poszczególnymi krajami
występuje zwłaszcza w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych i podatkowych, jak
również w zakresie programów rządowych, których celem było pobudzenie rozwoju
inwestycji VC/PE. Ta różnorodność rozwiązań struktur prawno-organizacyjnych dla
powstawania i funkcjonowania funduszy może stanowić punkt odniesienia w poszukiwaniu
optymalnych rozwiązań dla Polski.
W rozdziale 5 prezentuję najważniejsze inicjatywy europejskie dotyczące sektora Venture
Capital/Private Equity. Omawiam propozycje programowe i ustawodawcze przedstawione
przez European Private Equity and Venture Capital Association - europejską organizację
skupiającą podmioty tego rynku - w kolejnych dokumentach: w Białej Księdze 1995 (White
Paper 1995) i Białej Księdze 2001 (White Paper 2001). Przedstawiam również inicjatywy
Komisji Europejskiej w tym zakresie oraz Strategię Lizbońską. W dokumentach tych coraz
wyraźniej widać nacisk Unii Europejskiej, która podkreśla znaczenie rozwoju funduszy
Venture Capital/Private Equity jako ważnego instrumentu pobudzania rozwoju
gospodarczego krajów członkowskich, tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji
przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
Rozdziały 6 i 7 poświęcam polskiemu sektorowi Venture Capital/Private Equity. W rozdziale
6 przeanalizowałam jego rozwój i funkcjonowanie w oparciu o dostępne dane statystyczne
oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród funduszy funkcjonujących w
Polsce. W rozdziale tym przeprowadziłam również analizę aktów prawnych, wskazując
możliwość rozwoju i funkcjonowania sektora VC/PE w ramach istniejących w Polsce
regulacji.
W rozdziale 7 podjęłam próbę oszacownia potencjalnych źródeł finansowania funduszy
VC/PE w Polsce. Szczegółowej analizie poddałam potencjalne źródła finansowania funduszy,
takie jak: sektor bankowy i ubezpieczeniowy oraz fundusze emerytalne. Ze względu na
bardzo ważną rolę, jaką w aktywizacji tego sektora odgrywają inicjatywy rządowe,
przeprowadziłam również krytyczną analizę programów rządowych przygotowanych w
ostatnich latach w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w
istotny sposób pobudzać popyt na te fundusze, w końcowym fragmencie rozdziału
zamieściłam krótką analizę stanu tego sektora w Polsce.

Praca jest analizą okresu dziesięcioletniego, ale czytelnik znajdzie w niej pełną historię
powstawania tego sektora. Dziesięciolecie pozwala na wyciąganie wniosków o pewnych
prawidłowościach i wpływie, jaki na gospodarkę wywiera sektor Venture Capital/Private
Equity w krajach, w których jest on szczególnie aktywny. Ponadto, dopiero od początku lat
dziewięćdziesiątych podjęto systematyczną dokumentację i badania statystyczne
umożliwiające ocenę, czy i w jakim stopniu funkcjonowanie Venture Capital przyczynia się
do wzrostu gospodarczego. Wyniki tych badań przedstawiono w różnych opracowaniach i
aby uzyskać porównywalne szeregi liczb dla całego badanego okresu, dokonałam ich
zestawienia na podstawie o danych pochodzących z publikacji EVCA (European Private
Equity and Venture Capital Association), ukazujących się w ciągu ostatnich 10 lat.
Analiza funkcjonowania sektora VC/PE w wybranych krajach Europy Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych pozwala stwierdzić, że w Polsce w zasadzie są spełnione warunki rynkowe
dla aktywnego działania tego sektora. Wśród tych warunków wymienić należy przewagę
sektora prywatnego w gospodarce oraz istnienie wielu potencjalnych dostawców kapitału
Venture Capital/Private Equity, takich jak: dobrze rozwinięty sektor ubezpieczeniowy,
prywatne fundusze emerytalne, prywatny i dobrze skapitalizowany sektor bankowy. Brak
natomiast odpowiednich uregulowań prawnych sprawia, że pomimo wymienionych
okoliczności, które powinny umożliwić dokapitalizowanie gospodarki w Polsce przez
inwestycje Venture Capital/Private Equity, szansa ta wciąż nie jest wykorzystywana.
Nieliczne, aktywnie działające w Polsce fundusze Venture Capital są zakładane za granicą.
Polskie ustawodawstwo, również to w fazie tworzenia, nie dostarcza odpowiednich
rozwiązań, narzędzi i bodźców, które ułatwiałoby powstawanie i funkcjonowanie Venture
Capital/Private Equity.
Zakończenie książki zawiera propozycje zmian w ustawodawstwie i rekomendacje pod
adresem polityki gospodarczej, które zwracają uwagę na konieczność podjęcia niezbędnych
działań w celu pobudzenia rozwoju i funkcjonowania funduszy Venture Capital/Private
Equity w Polsce.
W momencie kiedy rozpoczynałam pisanie swojej pracy w polskiej literaturze nie było na ten
temat żadnych opracowań. W trakcie zbierania materiałów szybko odkryłam, że w Stanach
Zjednoczonych i Europie Zachodniej literatura też nie jest bogata. Badania w tym zakresie
prowadzą tylko nieliczne uniwersytety na świecie. Nie miałam świadomości, że porywam się
na pionierski temat. W dodatku zajmowałam się nim nie przerywając swojej pracy
zawodowej w bankowości inwestycyjnej. W rzeczywistości okazało się, że ukończenie tej
pracy stało się jednym z większych wyzwań jakie podjęłam w moim życiu.
Nie byłoby to możliwe bez wspaniałomyślnej pomocy wielu życzliwych ludzi i instytucji z
wielu krajów. Najwięcej zawdzięczam mojemu promotorowi Panu Profesorowi Waldemarowi
Frąckowiakowi, który cierpliwe trwał przy moim doktoracie wierząc, że praca zostanie
zakończona. Bez jego merytorycznych uwag dotyczących badanych zjawisk oraz sposobu ich
prezentowania, bez dydaktycznych uwag przy definiowaniu problemów ostateczny kształt tej
pracy byłby znacznie uboższy.
Szczególne podziękowania należą się Pani Dr Ewie Balcerowicz, która nie szczędziła mi
czasu na intelektualne rozważania dotyczące zagadnień ekonomicznych oraz cenne uwagi
przy redagowaniu tej książki. Ale oprócz swojej wiedzy, w trudnych chwilach dawała mi to
co najcenniejsze: wiarę i wsparcie.
Chciałabym podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych, które
okazało bardzo dużą życzliwość i pomoc w przeprowadzaniu badań ankietowych wśród
funduszy VC/PE działających w Polsce.
Podziękowania składam Pani Barbarze Nowakowskiej i Panu Robertowi Manzowi za czas
poświęcony na dyskusje dotyczące polskich problemów opisanych w niniejszej książce.
Chcę też podziękować wszystkim zarządzającym funduszami w Polsce, którzy nie mieli
wątpliwości co do celowości mej pracy i w czasie spotkań dzielili się ze mną swoimi
obserwacjami i doświadczeniami. Nie szczędzili mi też swojego prywatnego czasu na udział
w badaniu ankietowym.
Podziękowania przekazuję również European Private Equity and Venture Capital Association,
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgeellschaften (BVK) i Panu Holger Frommann,
oraz Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC) i dyrektorowi Panu Jean-Yves
Demeunynck.
Mam nadzieję, że książka ta spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników reprezentujących
różne dziedziny życia gospodarczego. Jednym z celów, jakie chciałam osiągnąć pisząc tę
książkę jest pokazanie, że chociaż technologiczne i gospodarcze zapóźnienie naszego kraju
jest faktem, to podejmując pewien wysiłek organizacyjny i intelektualny jesteśmy w stanie
obudzić drzemiące w społeczeństwie pokłady przedsiębiorczości i w znacznie szybszym niż
dotychczas tempie rozpocząć pościg za uciekającą rzeczywistością gospodarki dobrobytu
Europy XXI wieku.
Chciałabym by książka ta okazała się ciekawa dla moich młodszych koleżanek i kolegów i
zainspirowała ich do aktywnej działalności w sektorze Venture Capital/Private Equity. Mam
nadzieję, że ich pokolenie o wzroście gospodarczym kraju mniej będzie pisać i mówić, a
więcej czynić.


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101