koszyk     zarejestruj się
  Katalog wszystkich naszych
  książek w formacie pdf
W twoim koszyku
znajduje się 0 elementów
        HOME         NOWOŚCI         PROMOCJE         ARTYKUŁY         POMOC         KONTAKT

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA A ALOKACJA KAPITAŁU


Nazwa ksiazki :
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA A ALOKACJA KAPITAŁU

Autor : Jerzy Bieliński
Liczba stron : 284
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : CEDEWU
ISBN : 83-87885-51-7


Termin realizacji : 48 godzin
Cena rynkowa : 47.63
Oszczędzasz : 5.68 zł ( 11.93 % )

Nasza cena : 41.95 zł.
DO KOSZYKA


Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Rozwój procesów globalizacji i wynikające stąd wyzwania tworzą nowe uwarunkowania dla
alokacji kapitału. Inwestorzy poszukując możliwości alokacji kapitału w ramach koncepcji
zarządzania wartością coraz częściej preferują bezpieczeństwo nad stopę zwrotu z kapitału.
Czynnikami przyciągającymi międzynarodowy kapitał stają się już nie tylko bogate rynki
zbytu, ale w równej mierze przewidywalność prawa.
Wypracowywane są coraz to nowe narzędzia oceny efektywnej i pewnej alokacji kapitału. W
ocenie główną rolę odgrywa analiza ryzyka. Ocena ryzyka jest już trwałym elementem
nowych rozwiązań finansowych. Działania inwestorów zmieniają struktury przemysłowe,
które z kolei oddziaływują na miejscowe rynki kapitałowe i rynki pracy. Zarządzanie
wartością staje się narzędziem stosowanym w przedsiębiorstwach działających na rynku
globalnym. Jego koncepcję i instrumenty wykorzystują także małe i średnie przedsiębiorstwa.
W książce, której współautorami są głównie pracownicy naukowi polskich uczelni,
zaprezentowane zostały problemy alokacji kapitału w świetle zarządzania wartością w kilku
płaszczyznach. Dotyczą one zarówno holdingów ponadnarodowych, działających na rynkach
międzynarodowych, jak i tych na rynku krajowym, obejmują doświadczenia polskich
przedsiębiorstw wdrażających koncepcje zarządzania wartością, wskazują na problemy jakie
niesie ta koncepcja w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym elementem
badawczym podejmowanym przez wielu autorów są metody oceny decyzji lokacyjnych w
świetle zarządzania wartością.

Głównymi graczami na rynku globalnym są ponadnarodowe grupy kapitałowe, mające
charakter holdingów międzynarodowych. Holdingi te biorąc pod uwagę przewidywalność
prawa, dobre warunki instytucjonalne, bogate rynki zbytu dokonują alokacji kapitału. Przy
czym w decyzjach inwestycyjnych wykorzystywane są nie tylko wskaźniki stopy zwrotu
uwzględniające ryzyko, ale wręcz określana jest stopa zwrotu z kapitału ryzyka, który to
kapitał różni się od rzeczywistego kapitału, o czym pisze L. Pawłowicz w rozdziale pt.:
Alokacja kapitału w holdingach międzynarodowych. Wskazuje on także, że kluczowe
znaczenie dla alokacji kapitału w spółki zależne z krajów rozwijających się ma ryzyko tego
kraju w relacji do ryzyka kraju z którego pochodzi inwestor.
Przedsiębiorstwo, które umiędzynarodowiło swoją działalność poprzez stworzenie spółek-
córek zlokalizowanych w różnych krajach ma zdecydowanie większe możliwości
finansowania swojej działalności niż przedsiębiorstwa działające w jednym kraju.
Wykorzystując te możliwości przedsiębiorstwo musi brać pod uwagę: koszt kapitałowy
pozyskania funduszy, dostępność źródeł finansowania i ryzyko związane z pozyskiwaniem
środków finansowych z określonego źródła finansowania. Jednym z istotnych ryzyk jest
ryzyko polityczne, które może mięć charakter ryzyka makroekonomicznego i
mikroekonomicznego - pisze o tym J. Różański w rozdziale Warunki efektywnego
zastosowania kapitału w inwestycjach przedsiębiorstw zagranicznych. Obie te grupy ryzyka
są oceniane i stają się podstawą do budowy wskaźników ryzyka kraju oraz ryzyka
inwestycyjnego. Międzynarodowe grupy kapitałowe budując swoją strategię ekspansji
kapitałowej zmieniają swoje podejście do filozofii biznesu i wartości przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa przyszłości muszą być przedsiębiorstwami zrównoważonymi, które
uwzględniają nie tylko aspekty ekonomiczne i finansowe, ale także społeczne i ekologiczne
(por. szerzej, J. Wąchol, Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie rozwoju zrównoważonego i
trwałego oraz procesów globalizacji).


Ponadnarodowe grupy kapitałowe, jak wykazuje J. Bieliński (por. Wartość firmy a sektorowa
atrakcyjność alokacji kapitału), dokonując decyzji lokacyjnych wcale nie preferują
gwałtownie rozwijającego się sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. W równej
mierze inwestycje dokonywane są w sektorach tradycyjnych. W sektorach tych często
możliwa jest do osiągnięcia niższa stopa zwrotu, ale korzyści z takiej alokacji wynikają z
relatywnie większych możliwości osiągnięcia w tych sektorach efektu skali oraz mniejszego
ryzyka sektorowego.
W polskich warunkach zagraniczne inwestycje bezpośrednie lokowane są przede wszystkim
w sektorach tradycyjnych, związanych z działalnością produkcyjną. Tempo inwestowania w
tych sektorach rosło od 1994 do 1998 r., ale od tego okresu notujemy tendencję malejącą.
Kapitał zagraniczny, obok wdrażania procesów innowacyjnych do polskiej gospodarki,
spełniał jednocześnie pozytywną rolę w kreowaniu nowych miejsc pracy (szerzej pisze o tym
W. Polak, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy).
W krajach dokonujących transformacji gospodarczej, w tym także w Polsce, ważnym
sektorem dla alokacji kapitału prywatnego mogą być przedsiębiorstwa infrastruktury
gospodarczej. Jest to element gospodarki jeden z najtrudniejszych do prywatyzacji, w
znacznej części działający jeszcze jako monopol państwowy. Aby procesy prywatyzacyjne
były możliwe w tym sektorze konieczne jest stworzenie odpowiednich regulacji prawnych,
które jak powiedziano wyżej są jednym z podstawowych uwarunkowań decyzji lokacyjnych
kapitału międzynarodowego (szerzej por. K. Brzozowska, Determinanty racjonalnej
implementacji kapitału prywatnego w inwestycje infrastruktury gospodarczej).

Uwarunkowania prawne, a przede wszystkim bezpieczeństwo gwarantowane prawem,
dotyczą zarówno praw nabywców, jak i konsumentów. Nabywcy i konsumenci, jak piszą B.
Dobiegała-Korona i T. Doligalski, są obecnie najważniejszym aktywem przedsiębiorstwa,
który wymaga inwestowania i zarządzania jego wartością. Zwrot z inwestycji
przedsiębiorstwa realizowany jest poprzez wpływy od nabywców, które zapewniają rentowni
klienci. Ważnym jest nie tylko to, że klienci są rentowni i lojalni, ale ich nowa rola polega na
tym, że kontrolują oni przedsiębiorstwo. W mierzeniu wartości przedsiębiorstwa wymagane
jest liczenie wartości relacji przedsiębiorstwa z klientami.
Jedną z cech globalizacji są procesy fuzji i połączeń, których głównym celem jest wzrost
wartości przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów alokacji kapitału, której celem jest wzrost
wartości są "wrogie przejęcia", ten sposób alokacji kapitału występował w
przedsiębiorstwach amerykańskich już w latach 60., ale jego rozwój miał miejsce w latach 90.
Weryfikacja procesów fuzji i połączeń na polskim rynku kapitałowym wykazuje, że niektóre
z nich mają właśnie charakter "wrogich przejęć" (szerzej por. P. Wróbel w rozdziale "Wrogie
przejęcia" w teorii i praktyce gospodarczej). Procesy fuzji i połączeń, jak i inne działania
kapitałowe, mogą jednak nie przynosić zamierzonych korzyści. Stąd też muszą być one
podejmowane bardzo rozważnie i powinny być przedmiotem nadzoru ze strony organów
nadzorujących firmy. Rola nadzoru właścicielskiego w gospodarce globalnej oparta na
koncepcji corporate governance uwzględnia nie tylko relacje właściciel czy pryncypał -
agent, ale także interes innych grup interesów tzw. stakeholders. Taka formuła nadzoru lepiej
służy konkurencyjności firmy i wzrostowi jej wartości (J. Jeżak, Rola rady nadzorczej w
procesie podnoszenia wartości spółki).

Aby dokonać wyboru efektywnej alokacji kapitału, która będzie tworzyła warunki do wzrostu
wartości przedsiębiorstwa konieczne jest stosowanie odpowiednich narzędzi oceny inwestycji
kapitałowych. W literaturze i praktyce pojawiają się zastrzeżenia do tradycyjnego rachunku
opłacalności inwestowania. Jak pisze T. Jurkowski w rozdziale Metody oceny inwestycji w
zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa wykorzystywane do tego rachunku formuły
dyskontowe (NPV, SVA) bazują na założeniu, że oceniany przy ich pomocy projekt
inwestycyjny zostanie podjęty zaraz i będzie eksploatowany bez przerwy przez określony
czas, nawet jeśli warunki nie będą temu sprzyjać. Proponuje się bardziej elastyczne i
innowacyjne zarządzanie w tym zakresie między innymi przez wykorzystanie rachunku opcji
rzeczowych (na podstawie analogii do stosowania opcji finansowych). Opcje realne służą do
wyceny aktywów rzeczowych w dynamicznym i charakteryzującym się wysokim stopniem
niepewności otoczeniu (por. szerzej W. Rudny, Wykorzystanie opcji realnych do oceny
projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw). Koncepcja opcji rzeczowych wprawdzie nie
może być traktowana jako sposób zastępujący zastosowanie klasycznych mierników, takich
jak: NPV czy IRR - o czym pisze A. Kozarkiewicz-Chlebowska (por. Wartość strategiczna w
ocenie projektów inwestycyjnych), ale powinna stanowić uzupełnienie metodyki oceny
projektów inwestycyjnych. Zastosowanie rachunku opcyjnego daje możliwość oceny wpływu
określonych czynników na wartość przedsiębiorstwa. Potwierdzają to między innymi badania
empiryczne dokonane na przykładzie firmy Computerland notowanej na Warszawskiej
Giełdzie Papierów wartościowych (por. Z. Krysiak, Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny
firmy w pomiarze efektywności).
W metodyce oceny projektów inwestycyjnych służącej efektywnej alokacji kapitału pozostaje
konieczność (nawet przy wykorzystaniu omówionych wyżej instrumentów) określenia kosztu
kapitału. Problem ten jest przedmiotem wielu opracowań. W rozdziale dotyczącym tego
zagadnienia, którego autorem jest B. Włoszczowski (Koszt kapitału jako kryterium
efektywności decyzji lokacyjnych) przedstawiona jest jedna z metod oceny kapitału znana
pod nazwą RADR (Risk Adjusted Discount Rate Method). W metodzie tej stopa dyskontowa
jest zróżnicowana w zależności od wielkości ryzyka. Projekty o ryzyku wyższym lub niższym
niż przeciętne są zdyskontowane odpowiednio przy użyciu stopy wyższej lub niższej od
kosztu kapitału firmy.
Obok metodologii oceny decyzji inwestycyjnych z punktu widzenia efektywności alokacji
kapitału przedmiotem dyskusji pozostaje ciągle samo pojęcie wartości przedsiębiorstwa, jego
relacje z innymi kategoriami oraz czynniki, które tę wartość kształtują. Jak piszą E. Walińska
i P. Urbanek w literaturze finansów i zarządzania, termin wartość dla akcjonariusza
(shareholder value) wskazuje nie tylko na odbiorcę, ale przede wszystkim określa wartość
obliczoną za pomocą konkretnych metod. W praktyce możemy mówić o wartości bilansowej
przedsiębiorstwa, wartości podatkowej, wartości menedżerskiej i wartości rynkowej.
Wprawdzie wartości te są ze sobą ściśle powiązane, ale są to inne kategorie, inaczej
obliczane. Zdaniem autorów rozdziału Wartość bilansowa przedsiębiorstwa - miara tylko
księgowa czy nośnik wartości dla inwestora podstawową kategorią winna być wartość
bilansowa, która w znacznym stopniu determinuje wartość rynkową przedsiębiorstwa.
Podstawowym zadaniem każdego menedżera winno być dążenie do powiększania wartości,
aby je realizować winien on zaplanować odpowiedni zakres działań. Temu celowi służy
między innymi odpowiednia klasyfikacja czynników, które tworzą wartość. Użytecznym
narzędziem w tym zakresie może być podział czynników na makroekonomiczne i
mikroekonomiczne powiązane z zadaniami, które można podjąć, aby wpłynąć na wzrost
wartości dla akcjonariuszy (por.
E. Dziawgo, Powiązanie alokacji kapitału z wynikami - metoda analizy wartości dla
akcjonariuszy).
Jednym z podstawowych czynników kształtujących wartość jest obok kapitału własnego
wielkość zadłużenia, którego poziom ograniczają tzw. koszty bankructwa. Koszty te winne
być uwzględniane przy analizie struktury kapitałowej firmy (por. J. Sawicka, E.
Marcinkowska, Nośniki wartości struktury kapitałowej - koszty bankructwa).

Zasadniczym elementem zarządzania wartością przedsiębiorstwa i alokacji kapitału jest ocena
ryzyka. W praktyce gospodarczej mamy do czynienia z różnymi rodzajami ryzyka
przedsięwzięć inwestycyjnych. Rozległość i złożoność problematyki ryzyka powoduje
różnorodność metod i technik jego oceny. W. Rogowski w rozdziale pt. Metody analizy
ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych przedsiębiorstw przeprowadza
analizę porównawczą wykorzystywanych w Polsce i krajach wysoko rozwiniętych metod i
technik oceny ryzyka. Do najczęściej stosowanych technik należy zaliczyć: analizę
wrażliwości, analizę scenariuszy oraz stopę dyskontową uwzględniającą ryzyko.
Jedną z technik oceny wrażliwości jest współczynnik beta, który określa wrażliwość dochodu
z danej akcji na statystyczną zmienność całego rynku papierów wartościowych.
E. Ostrowska w rozdziale Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowaniu wartości dla
akcjonariuszy przedstawia wyniki obliczeń współczynnika beta dla spółek w sektorze
bankowym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2001-2002.
Ocena zakresu wdrażania koncepcji zarządzania wartością w bankach działających w Polsce
dla wzrostu ich konkurencyjności podjęta została przez S. Kasiewicza w rozdziale
Konkurencyjność banków a zarządzanie wartością. Autor stawia dość kontrowersyjną tezę, że
nie można postawić znaku równości pomiędzy wdrażaniem zarządzania przez wartość (VBM)
a poprawą konkurencyjności banku.
Konkurencyjność dotyczy nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale także całego rynku
kapitałowego. Ocena tego rynku jest przedmiotem analizy J. Gwizdały w rozdziale pt. Rynek
kapitałowy w Polsce w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej.
Wzrost wartości przedsiębiorstwa uzyskuje się dzięki procesom restrukturyzacji, których
głównym celem jest najczęściej poprawa wyników ekonomicznych i finansowych. Jeśli
problem ten dotyczy takich przedsiębiorstw jak Polskie Koleje Państwowe staje się ważny nie
tylko dla tego przedsiębiorstwa, ale ma wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki kraju. E.
Gwarda-Gruszczyńska w rozdziale Minimalizacja negatywnych efektów tworzenia grup
kapitałowych - przykład PKP przedstawia poszczególne etapy restrukturyzacji tego
przedsiębiorstwa i ich wpływ na losy pracowników.
Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki może nastąpić między innymi przez
wykorzystanie funduszy europejskich. Szczególne możliwości mają w tym zakresie
samorządy regionalne, do których skierowane są różne programy operacyjne. Ich pozyskanie
jest możliwe w ramach europejskiego jednolitego rynku zamówień publicznych. T.
Grzeszczyk w rozdziale Absorpcja funduszy europejskich w regionalnym programie
operacyjnym przedstawia system zarządzania międzynarodowymi zamówieniami
publicznymi.

Zarządzanie wartością w międzynarodowych grupach kapitałowych jest już standardem
postępowania. Doskonalone są jedynie procedury i narzędzia postępowania. Uznanie wartości
przedsiębiorstwa jako podstawowego celu działania jest jeszcze mało rozpowszechnione w
małych i średnich przedsiębiorstwach. W tej grupie przedsiębiorstw są więc największe
potrzeby rozpowszechnienia idei zarządzania wartością. Specyfika małych i średnich
przedsiębiorstw powoduje, że wiele kategorii związanych z zarządzaniem wartością wymaga
ponownego zdefiniowania lub tylko odpowiedniego doprecyzowania. Dotyczy to np.: wyceny
małych przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji, czynników kształtujących wartość, a w
tym zwłaszcza pomiaru i oceny procesów finansowych (szerzej J. Jaworski, Zarządzanie
wartością małego przedsiębiorstwa w Polsce w teorii i praktyce). Polskie małe i średnie
przedsiębiorstwa mogą korzystać w tym zakresie z bogatych doświadczeń i rozwiązań, które
są już w Unii Europejskiej, pisze o tym J. Próchniak w rozdziale pt. Integracja europejskich
rynków finansowych w zakresie finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
świetle założeń strategii lizbońskiej. Autorka szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju
poręczeń kredytowych, jako formy rozwoju finansowania działalności małych
przedsiębiorstw.
Problem wykorzystania różnorodnych instrumentów finansowych w małych i średnich
przedsiębiorstwach jest także przedmiotem rozważań w dwóch kolejnych rozdziałach.
J. Koćwin prezentuje niekonwencjonalne metody finansowania takie jak np.: factoring,
forfaiting, franchising, a J. Duda przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w grupie
małych przedsiębiorstw małopolskich na temat stosowanych w nich metod finansowania.
Podsumowanie tej problematyki zaprezentowane zostało w rozdziale M. Zaleskiej
Pobudzanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Sektor tych przedsiębiorstw
posiada jeszcze wiele ograniczeń, brakuje także rozwiązań prawnych i instrumentów
wspomagających ten rodzaj działalności, które będą prowadziły do rozwoju tego sektora oraz
możliwości i potrzeby wdrażania systemu zarządzania wartością.


CZYTAJ WIECEJ FRAGMENT


                     Home    Nowości    Promocje    Artykuły    Pomoc    Kontakt  

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


Witamy w naszej księgarni!

Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
Książki audio - audio biznes
Inwestycje i giełda
E książki Eksiążki Ebooki - Biznesowe Książki Elektroniczne
Ekonomia
Finanse i bankowość
Marketing i zarządzanie
Języki obce
Integracja europejska
Handel i sprzedaż
Dla managera
Metody ilościowe i statystyka
Prawo
Rachunkowość
 Szukaj
1. Bogaty ojciec, Biedny ojciec
2. Kwadrant przepływu pieniędzy
3. Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
4. Szkoła biznesu
5. Cashflow 101